Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Одобряване на малки промени от тип І Б в съдържанието на досието на ветеринарномедицински продукти

Какво представлява услугата

Описание

Одобряване на малки промени от тип І Б в съдържанието на досието на ветеринарномедицински продукти

 

За всяка една  малка промяна тип ІБ се подават документите, свързани с нея, в съответствие с „Насоки относно подробностите за различните категории вариации, за изпълнението на процедурите, определени в глави II, IIa, III и IV от Регламент (ЕО) № 1234/2008 на Комисията от 24 ноември 2008 г. относно разглеждането на измененията на условията на разрешения за пускане на пазара на лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти и на документацията, която трябва да бъде представена съгласно тези процедури”.

- Правно основание

Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 304

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на документи

1. Заявление;

2. Документи, свързани с промяната;

3. Документ за платена такса (когато плащането не е извършено по електронен път).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Българска агенция по безопасност на храните

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни от подаване на заявлението

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 400 лв.

по национална процедура: 400,00 лв.
По процедура за взаимно признаване:
а) когато Република България е референтна държава 400,00 лв.
б) когато Република България е заинтересувана страна 400,00 лв.
По децентрализирана процедура:
а) когато Република България е референтна държава 400,00 лв.
б) когато Република България е заинтересувана страна 400,00 лв.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

БАБХ

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо Славейков 15а, партер, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време e с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,30 ч. Центъра за административно обслужване е с удължено и непрекъснато работно време от 8:00 ч. до 18:30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не