Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93003

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

Услуги

- Какво прави администрацията

(ГД "ГВА") е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване /ЗГВ/. ГД "ГВА" изпълнява функциите на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие със ЗГВ, международните конвенции и договори, страна по които е Република България.

- Основни отговорности

Списък на свидетелствата, удостоверенията и лицензите, издавани от ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация":
Свидетелство за правоспособност на авиационния летателен персонал.
Свидетелство за правоспособност на авиационния персонал - ръководител полети.
Свидетелство за правоспособност на авиационния технически персонал.
Удостоверение за регистрация на въздухоплавателно средство.
Удостоверение за пререгистрация на въздухоплавателно средство.
Удостоверение за отписване от регистъра на въздухоплавателно средство при прехвърляне на собствеността на чуждестранно лице.
Удостоверение за отписване от регистъра на въздухоплавателно средство при бракуване.
Удостоверение за летателна годност на въздухоплавателно средство, проектирано и построено в България.
Удостоверение за летателна годност на въздухоплавателно средство, проектирано и построено в друга държава.
Продължаване срока на валидност на удостоверение за летателна годност на въздухоплавателно средство.
Експортно удостоверение за летателна годност на въздухоплавателно средство.
Регистрация и техническо свидетелство за летателна годност на свръхлеко въздухоплавателно средство.
Свидетелство за авиационен шум на въздухоплавателно средство.
Лиценз за правоспособност на организация за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника.
Свидетелство на авиационен оператор.
Удостоверение за експлоатационна годност на летище, летателна площадка и съоръжения за навигация.
Лиценз за летищно предприятие.
Лиценз за оператор на летищна дейност.
Свидетелство на авиационен учебен център.

- Устройствен правилник / закон

Закона за гражданското въздухоплаване
Обн. ДВ бр. 94 от 1972 г. , изм. ДВ бр. 30 от 1990 г. , изм. ДВ бр. 16 от 1997 г. , изм. ДВ бр. 85 от 1998 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 34 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 111 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 52 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 37 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 108 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 10 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 109 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 66 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 67 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 47 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 63 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 81 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 56 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 89 от 2015 г.

 

Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с ПМС 280 от 23.12.1998 г.
Обн. ДВ бр. 2 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 19 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 16 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 71 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 96 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 22 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 1 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 25 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 34 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 45 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 11 от 2016 г.

 

 

Наредба №3 от 25.05.2009 год. - “за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища.”
Обн. ДВ бр. 44 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 44 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 51 от 2015 г.

 

 

Наредба № 145 от 18.08.2004г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника
Обн. ДВ бр. 87 от 2004 г.

 

 

Наредба № 7 от 14.01.1999 г. - “За регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България”
Обн. ДВ бр. 9 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 80 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 85 от 2015 г.

 

 

Наредба № 16 от 14.01.1999 г. - “За авиационния шум и газовите емисии на авиационните двигатели”
Обн. ДВ бр. 8 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 6 от 2007 г.

 

 

Наредба РД 08-20 от 14.01.1999 г. “За събиране на статисти-ческа информация за гражданското въздухоплаване в Република Бълга-рия”
Обн. ДВ бр. 8 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 1 от 2006 г.

 

 

Наредба № 8 от14.01.1999 г. - “За определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република Бъл-гария”
Обн. ДВ бр. 9 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2014 г.

 

 

Наредба № 19 от 27.01.1999 г. - “За реда за въвеждане и пра-вила за работа на единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство”
Обн. ДВ бр. 13 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2012 г.

 

 

Наредба № 13 от 27.01.1999 г. - “За разследване на авиационни произшествия в Република България”
Обн. ДВ бр. 12 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 83 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 4 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 90 от 2012 г.

 

 

Наредба № 2 от 02.03.1999 г.- “Правила за полети”
Обн. ДВ бр. 26 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 109 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 107 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 80 от 2014 г.

 

 

Наредба № 18 от 04.03.1999 г. - “Безопасен превоз на опасни товари по въздуха”
Обн. ДВ бр. 25 от 1999 г.

 

 

Наредба №20 от 24. 11.2006 г. “За удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата”
Обн. ДВ бр. 101 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 49 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 26 от 2015 г.

 

 

Наредба № 21 от 25.04.2007 г. - “За правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване”
Обн. ДВ бр. 40 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 44 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2014 г.

 

 

Наредба №11 от 05.05.1999 г. - “Обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България.”
Обн. ДВ бр. 50 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 109 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 34 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2014 г.

 

 

Наредба №22 от 21.07.1999 г. - “За извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България”
Обн. ДВ бр. 69 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2014 г.

 

 

Наредба № 5 от 10.08.1999 г. - “За измервателните единици в гражданската авиация”
Обн. ДВ бр. 77 от 1999 г.

 

 

Наредба № 23 от 01.11.1999 г. - “За реда за използване на въздушното пространство при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни усло-вия”
Обн. ДВ бр. 99 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 91 от 2008 г.

 

 

Инструкция № 4444 от 13.10.1999 г. - “За правилата за полети и обслужването на въздушното движение”
Обн. ДВ бр. 37 от 2000 г.

 

 

Инструкция № 24 от 01.11.1999 год. - “За работата на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България
Обн. ДВ бр. 101 от 1999 г.

 

 

Наредба №24 от 15.02.2000 г. - “За издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи"
Обн. ДВ бр. 17 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2012 г.

 

 

Наредба № 27 от 31.03.2000г. за авиационните учебни центрове, вкл. Приложение 3 - JAR-STD. Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 32 от 18.04.2000 г., доп., бр. 85 от 2.10.2001 г., в сила от 2.10.2001 г., бр. 22 от 13.03.2007 г., изм., бр. 40 от 18.05.2007 г.
Обн. ДВ бр. 32 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 22 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 40 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 47 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 67 от 2013 г.

 

 

Устройствен правилник на ГД "ГВА"
Обн. ДВ бр. 37 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 29 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 62 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 90 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 44 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 29 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 56 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 6 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 53 от 2016 г.

 

 

Наредба № 141 от 27.03.2002 г. -за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане.Издадена от министерство на транспорта и съобщенията. Обн. дв. бр.35 от 5 април 2002г., изм. дв. бр.70 от 29 август 2006г.
Обн. ДВ бр. 35 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 29 от 2012 г.

 

 

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
Обн. ДВ бр. 23 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 87 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 112 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 40 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 47 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 29 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 81 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 33 от 2015 г.

 

 

Наредба № 7 от 18.03.2003г. за правилата за обезщетяване на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство по редовна въздушна линия
Обн. ДВ бр. 32 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 106 от 2004 г.

 

 

НАРЕДБА № 12 от 29.12.2005г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие, издадена от Министерство на транспорта, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
Обн. ДВ бр. 5 от 2006 г.

 

 

Наредба 261 от 13.07.2006 Г.за общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет, издадена от Министерство на транспорта
Обн. ДВ бр. 62 от 2006 г.

 

 

Наредба № 38 от 31.10.2003г. за общите правила за въвеждане и използване на компютъризирани системи за резервация
Обн. ДВ бр. 100 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 106 от 2004 г.

 

 

Наредба № 2407 от 19.11.2004 за условията и реда за издаване на лиценз за въздушен превозвач
Обн. ДВ бр. 106 от 2004 г.

 

 

Наредба № 4018 от 16.09.2005 г. "За работното време на авиационния персонал "
Обн. ДВ бр. 78 от 2005 г.

 

 

НАРЕДБА № 4 от 25.04.2007 г. за аеронавигационните карти
Обн. ДВ бр. 47 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 85 от 2014 г.

 

 

НАРЕДБА № 10 от 21.12.2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и радиолокационен обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване
Обн. ДВ бр. 3 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2015 г.

 

 

НАРЕДБА № 847 от 15.01.2010 г.за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз
Обн. ДВ бр. 8 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 11 от 2010 г.

 

 

Наредба № 15 от 13.04.2011 г..за аеронавигационно информационно обслужване
Обн. ДВ бр. 37 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 48 от 2014 г.

 

 

НАРЕДБА № 3 от 7.03.2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване

 

 

НАРЕДБА № 26 от 7.06.2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях

 

 

НАРЕДБА № 37 от 23.10.2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях

 

 

НАРЕДБА № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях

 

 

НАРЕДБА № 83 от 30.05.2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг

 

 

НАРЕДБА № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване

 

 

НАРЕДБА № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях

 

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: caa@caa.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 937-10-47

Факс: (02) 980-53-37https://caa.bg/

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Средец
Адрес: София 1000, ул. "Дякон Игнатий", № 9
Пощенски код: 1000

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Стандартно работно време

Код по Булстат


121805755

Данни от административния регистър


Идентификатор: 126


Вид администрация: Административна структура, създадена с нормативен акт, която има функции във връзка с осъществяването на изпълнителната властВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 11.01.2022г.