Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Услуги

- Какво прави администрацията

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА "ГИТ") е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Организирана е в Обща и Специализирана администрация.

- Основни отговорности

Общата администрация    осигурява технически дейността на изпълнителния директор и на специализираната администрация и осъществява дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.  Организирана е в три дирекции: "Управление на човешките ресурси" , "Финансово-стопански дейности" и "Административно и обслужване и информационни технологии", "Обществени поръчки и управление на собствеността".


Специализираната администрация    е организирана в следните дирекции: "Правно осигуряване на инспекционната дейност", "Международна трудова миграция" и Главна дирекция "Инспектиране на труда" с териториални дирекции  "Инспекция по труда" - 28 на брой, със седалища в областните градове.


Главната инспекция по труда    осъществява своята дейност самостоятелно или във взаимодействие с други органи на държавната администрация. При осъществяване на своята дейност може да си сътрудничи с организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и с други неправителствени организации.


Главната инспекция по труда осъществява дейността си, като:

  •     контролира спазването на трудовото законодателство;
  •     упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение  и на други нормативни актове, когато това е възложено със закон;
  •     дава сведения и технически съвети на работодателите и на  работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта;
  •     уведомява компетентните органи за установени непълноти и недостатъци в действащото трудово законодателство.

 

- Устройствен правилник / закон

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"


Постановление № 92 от 26 май 2000 г. за преобразуване на Главна инспекция по труда към Министерство на труда и социалната политика в изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика и за приемане на устройствен правилник

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: info@gli.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 02/ 8101 700, 0700 17 670, 02/ 8101 756

Факс: 02/ 9 874 717www.gli.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Оборище
Адрес: бул. "Княз Александър Дондуков" № 3

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Пълно работно време. Разговорите на телефон 0700 17 670 са настроени на 5 мин. При набиране от стационарен телефон се таксуват като градски разговор, а при набиране от мобилен - според индивидуалния тарифен план на потребителя за разговори с мрежа на Виваком.

Код по Булстат


831545394

Данни от административния регистър


Идентификатор: 156


Вид администрация: Изпълнителна агенцияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 09.05.2023г.