Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на удостоверение за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство

Какво представлява услугата

Описание

Удостоверението се издава на физически или юридически лица при сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки, или на договори с бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ по европейските структурни и инвестиционни фондове, както и на кандидати или ползватели на безвъзмездна финансова помощ по програмите за развитие на селските райони

- Правно основание

Закон за обществените поръчки - чл. 58, ал. 1, т. 3

Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - чл. 7, ал. 3, т. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на искане/заявление - за издаване на удостоверение или за осигуряване на достъп до системата за "Електронни удостоверения"

 

Подаване на искане/заявление за издаване на удостоверение от изпълнители по обществени поръчки или по договори с бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове:

Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство се подава в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" от физически или юридически лица, които са:

 • са избрани за изпълнители на обществени поръчки;
 • сключват договори с бенефициенти на безвъзмездна помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • са кандидати/ползватели на безвъзмездна финансова помощ.

 

В заявлението се посочват данните за заявителя (пълните имена, ЕГН и постоянен адрес за заявител физическо лице; наименование, седалище и адрес на управление и ЕИК/БУЛСТАТ - за еднолични търговци и юридически лица), във връзка с какво се иска издаване на удостоверението (сключване на договор по обществена поръчка, сключване на договор с бенефициент по европейски проекти и програми, подизпълнител по договор за обществена поръчка, кандидатстване за получаване на безвъзмездно финансиране по програмите за развитие на селските райони и др.) Когато удостоверението се иска във връзка със сключване на договор за обществена поръчка, в заявлението задължително се посочва номера на решението за откриване на процедурата по избор на изпълнител на обществената поръчка, а когато е във връзка със сключване на договор с бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове - номера и наименованието на проекта.

 

Начин на подаване на документите:

 • По електронен път – чрез използване на уеб-базирано приложение (https://udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext). Необходимо е използване на електронен подпис на заявителя. В електронната бланка заявителят попълва необходимите данни и вида удостоверение, което му е необходимо и сам генерира удостоверението.
 • Чрез използване на пощенски услуги или услуги на лицензиран пощенски оператор – подписано от заявителя писмено заявление за издаване на необходимото удостоверение се изпраща по поща или чрез лицензиран пощенски оператор на адреса за контакт на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или на Дирекциите „Инспекция по труда“ (списък с точните адреси на Агенцията и нейните дирекции може да намерите в интернет страницата на Инспекцията (http://www.gli.government.bg/page.php?c=2).
 • Заявяване на място – подписано от заявителя писмено заявление за издаване на необходимото удостоверение се внася на място в работното време на Агенцията – всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа (списък с точните адреси на Агенцията и нейните дирекции може да намерите в интернет страницата на Инспекцията (http://www.gli.government.bg/page.php?c=2).

 

Подаване на заявление за осигуряване на достъп до системата за "Електронни удостоверения":

Достъп до системата за "Електронни удоостоверения" се осигурява във връзка с разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление на:

 1. административни органи,
 2. лица, осъществяващи публични функции,
 3. организации, предоставящи обществени услуги,

които са Възложители по договори за обществена поръчка, Управляващи органи по европейските проекти и програми или Бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Заявлението е по утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" образец.

 

Заявлението се подава:

1. От административни органи – заявлението се изпраща през Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС). При невъзможност от техническо естество да бъде изпратено през СЕОС, заявлението се изпраща през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).


2. От юридически лица и търговски дружества, възложители на обществени поръчки по смисъла на чл. 5 от ЗОП – заявлението се подава:

- Писмено на хартиен носител:на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа;
по пощата или чрез куриер на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, п.к. 1000.


- По електронен път:

 • през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ);
 • подписано с квалифициран електронен подпис и изпратено на електронната поща на ИА ГИТ: info@gli.government.bg

Със заявлението Заявителите посочват свои служители, на които да бъде осигурен достъп до Системата за електронни удостоверения. За да могат да работят със системата, посочените служители трябва да имат квалифициран електронен подпис, издаден на БУЛСТАТ/ЕИК на Заявителя. Съобщение за осигуряване на достъп се изпраща персонално на електронна поща на служителите, посочени в заявлението.

 

 

Предаване на удостоверението на заявителя / даване на достъп до системата за "Електронни удостоверения"

 

 

 

Прекратяване на достъп до системата за "Електронни удостоверения"

 

Прекратяване на достъпа до системата за "Електронни удостоверения" се извършва:

1. Служебно от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" при съмнение или при наличие на данни за нерегламентирано използване на достъпа или злоупотреби.

2. По искане на заявител - когато заявителят, за служители на когото е осигурен достъп, прецени, че е отпаднала необходимостта от достъпа, при прекратяване на правоотношението между заявителя и служител, за когото е осигурен достъп, или по други причини, заявителят подава искане в свободен текст за спиране на достъпа. В искането се посочват имената и ЕГН на служителя8ите, достъпа на които да бъде спрян.

Искането се подава:

1. От административни органи – през Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС). При невъзможност от техническо естество да бъде изпратено през СЕОС, заявлението се изпраща през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

2. От юридически лица и търговски дружества, възложители на обществени поръчки по смисъла на чл. 5 от ЗОП – искането се подава:

- Писмено на хартиен носител:

 • на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа;
 • по пощата или чрез куриер на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, п.к. 1000.

- По електронен път:

 • през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ);
 • подписано с квалифициран електронен подпис и изпратено на електронната поща на ИА ГИТ: info@gli.government.bg

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Предаване на готовите удостоверения на заявителите:

По електронен път – заявителят сам създава необходимото му удостоверение.

 • Чрез използване на пощенски услуги или услуги на лицензиран пощенски оператор – след издаване на удостоверението същото се изпраща на заявителя на посочения от него в заявлението адрес по поща или чрез лицензиран пощенски оператор.
 • Получаване на място – издаденото удостоверение се предоставя на място на заявителя или негов представител от служител на ИА ГИТ в рамките на установеното работно време – всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа (списък с точните адреси на Агенцията и нейните дирекции може да намерите в интернет страницата на Инспекцията (http://www.gli.government.bg/page.php?c=2).

Срокът за издаване на удостоверение е до 2 работни дни от получаване на заявлението, а при необходимост от извършване на допълнителни проверки - до 7 календарни дни

 

Изпращане на известие до заявителите за осигурен на служителите им достъп до системата за "Електронни удостоверения":

 

На на електронните пощи на служителите, посочени от заявителя в заявлението, се изпраща съобщение за осигуряване на достъп до системата, ведно с инструкция за работа със системата.

Кой издава резултата от услугата

Главен секретар

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" със седалище - София (столица)
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, бул. "Витоша" № 6
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/ 981 79 71
Адрес на електронна поща: ditSofiaOblast@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. "Александровска" № 53
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 082/ 82 70 40
Факс: 082/ 82 70 40
Адрес на електронна поща: ditRuse@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул. "България" № 15
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: 084/ 66 12 59, 084/ 66 27 41
Адрес на електронна поща: ditRazgrad@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. "Централен" № 1, етаж 5
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/ 62 52 76, 032/ 63 36 01
Адрес на електронна поща: ditPlovdiv@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: 064/ 80 03 69
Адрес на електронна поща: ditPleven@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, пл. "Кракра" № 1, Синдикален дом, етаж 6
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: 076/ 60 14 84
Факс: 076/ 60 14 84
Адрес на електронна поща: ditPernik@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 15
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: 034/ 44 14 91
Адрес на електронна поща: DITPazardzhik@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 5, етаж 3
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: 096/ 30 06 75
Факс: 096/ 30 06 75
Адрес на електронна поща: ditMontana@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, бул. "България" № 10
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: 068/ 60 15 04
Факс: 068/ 60 15 04
Адрес на електронна поща: ditLovech@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. "Гладстон" № 35
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: 078/ 55 20 58
Адрес на електронна поща: ditKustendil@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12:00ч. до 12:30ч.

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Деспот Слав" № 1, етаж 4
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: 0361/ 6 51 40
Адрес на електронна поща: ditKardjali@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. "Независимост" № 7, етaж 5
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: 058/ 60 05 89
Адрес на електронна поща: ditDobrich@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. "Брянска" № 30
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: 066/ 80 82 92
Факс: 066/ 80 82 92
Адрес на електронна поща: ditGabrovo@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. "Стоян Заимов" № 2
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: 092/ 66 38 47
Адрес на електронна поща: ditVratsa@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул. "Дунавска" № 6
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: 094/ 60 13 03
Факс: 094/ 60 13 04
Адрес на електронна поща: ditVidin@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" № 2А
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: 062/ 62 24 38
Факс: 062/ 62 24 38
Адрес на електронна поща: ditVelikoTarnovo@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Христо Самсаров" № 2А
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/ 61 29 46, 052/ 61 29 41
Адрес на електронна поща: ditVarna@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Шейново" № 24, етаж 4
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 056/ 84 34 88
Адрес на електронна поща: ditBurgas@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" № 9
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: 073/ 88 49 43, 073/ 88 49 42
Адрес на електронна поща: ditBlagoevgrad@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княз Александър Дондуков" № 3
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0700 17 670
Адрес на електронна поща: info@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Административно обслужване и информационни технологии"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княз Александър Дондуков" № 3
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0700 17 670
Адрес на електронна поща: info@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Разговорите на телефон 0700 17 670 са настроени на 5 мин. При набиране от стационарен телефон се таксуват като градски разговор, а при набиране от мобилен - според индивидуалния тарифен план на потребителя за разговори с мрежа на Виваком.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не