Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Включване в обучение на възрастни

Какво представлява услугата

Описание

Административната услуга предоставя възможност за придобиване/повишаване на професионална квалификация или ключови компетентности в съответствие с потребностите на пазара на труда.

 

Включването в обучение на възрастни има за цел повишаване пригодността за заетост на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда чрез професионални обучения, обучения по ключови компетентности и социални умения и с оглед преодоляване на несъответствията на пазара на труда. Подпомагане на работодателите с оглед задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила.

 

На безработните лица, желаещи да се включат в обучение на възрастни се предоставя информация за:

 • възможностите за включване в обучение на възрастни;
 • обучаващи институции, както и за легитимни документи, които следва да се издадат след успешното завършване на обучението;
 • конкретното обучение относно срок на обучението, условия за получаване на стипендия за периода на обучението, както и на транспортни и квартирни разходи, в случай, че обучението се провежда в друго населено място и др.

 

За целта лицата подават заявление, по утвърден образец. За да се включат в професионално обучение, безработните лица, трябва да имат:

 • за първа степен завършен начален етап на основното образование (IV клас) или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) или на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО;
 • втора степен: завършен първи гимназиален етап - за начално професионално обучение (Х клас);
 • трета степен: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование.

 

За включване в обучение за придобиване на ключови компетентности не се изисква лицето да притежава определено минимално входящо образователно равнище.

 

След подаване на заявлението се извършва:

 • проверка за наличието на евентуални пречки за включване в обучение, като липса на съответно входящо образователно ниво, здравословни проблеми и др. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
 • подбор в зависимост от определени условия за включване в обучение в рамките на конкретна програма/проект или определени изисквания към лицата от работодател, осигуряващ последваща реализация.

- Правно основание

Закон за насърчаване на заетостта - чл. 1, т. 2; чл. 17, ал. 1, т. 6

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 21, б. г, т. 1; чл. 21, т. 4; чл. 62; чл. 63

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 • заявление по утвърден образец

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Устно на гише в център за административно обслужване,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към дирекция "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес на търсещото работа лице.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Не е регламентиран срок за предоставяне на услугата

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Териториалните поделения на Агенция по заетостта - дирекции "Бюро по труда" (ДБТ)

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Бюро по труда" - Пловдив - Родопи
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, бул. "Руски" 15, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)64-28-96, 0882825133
Адрес на електронна поща: dbtrodopi@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Пловдив - Марица
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Северен, ул."Брезовска" №34, п.к. 4003
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)967 852, 0882825308
Адрес на електронна поща: dbt-marica@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Чирпан
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Чирпан, гр. Чирпан, бул. "Г. Димитров" 22, п.к. 6200
Код за междуселищно избиране: 0416
Телефон за връзка: (0416)96501, 93096, 0882824792
Адрес на електронна поща: dbt916@gmail.com
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" 8, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)697 598, (042)697559, 0878237212
Адрес на електронна поща: btstzag@gmail.com
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Раднево
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Раднево, гр. Раднево, ул. "Съединение" 2, ет.5, п.к. 6260
Код за междуселищно избиране: 0417
Телефон за връзка: (0417)820 91, 0882824721
Адрес на електронна поща: btrad@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Казанлък
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Княз Ал. Батенберг" 4, ет. 4, п.к. 6100
Код за междуселищно избиране: 0431
Телефон за връзка: (0431)625 10, (0431)64377, 0882824710
Адрес на електронна поща: dbt905@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Момчилград
Адрес: обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Момчилград, ул. "26 декември" 20, п.к. 6800
Код за междуселищно избиране: 03631
Телефон за връзка: (03631)61 95, (03631)6297, 0882824712
Адрес на електронна поща: bt909@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, бул. "България" 74, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)665 62, (0361)66564, 0878271581
Адрес на електронна поща: bt908@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Крумовград
Адрес: обл. Кърджали, общ. Крумовград, гр. Крумовград, ул. "Тракия" 4, п.к. 6900
Код за междуселищно избиране: 03641
Телефон за връзка: (03641)7145, 0882825245
Адрес на електронна поща: dbt907@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Кирково
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кирково, гр. Кирково, ул. "Граничар" 4, п.к. 6884
Код за междуселищно избиране: 03679
Телефон за връзка: (03679)21 27, 0882824804
Адрес на електронна поща: bt906@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Ардино
Адрес: обл. Кърджали, общ. Ардино, гр. Ардино, ул. "Републиканска" 3, п.к. 6750
Код за междуселищно избиране: 03651
Телефон за връзка: (03651)4775, 0878524757, (03651)4861
Адрес на електронна поща: uzardino@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, пл. "Градска болница" № 3, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)662 060, 0882824795
Адрес на електронна поща: dbt915@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Харманли
Адрес: обл. Хасково, общ. Харманли, гр. Харманли, бул. "България" 4, ет. 4, п.к. 6450
Код за междуселищно избиране: 0373
Телефон за връзка: (0373)832 55, 83529
Адрес на електронна поща: bt914@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Свиленград
Адрес: обл. Хасково, общ. Свиленград, гр. Свиленград, ул. "Гоце Делчев" 6, п.к. 6500
Код за междуселищно избиране: 0379
Телефон за връзка: (0379)71 475, (0379)71367, 0882824730
Адрес на електронна поща: bt911@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Димитровград
Адрес: обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, пл. "България" 1, п.к. 6400
Код за междуселищно избиране: 0391
Телефон за връзка: (0391)6 20 12, (0391)63626
Адрес на електронна поща: dbt903@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - София - Сердика
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. "Тимок" 20, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9311744, (02)8326161, 0889882524
Адрес на електронна поща: dbt107@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - София - Изток
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, ж.к. "Младост" 4, административната сграда срещу блок 465, п.к. 1715
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8757119, (02)9753601, 0882824769
Адрес на електронна поща: dbt111@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - София - Люлин
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Люлин, ж.к. "Люлин", 10 микрорайон, бл. 158а - партер, п.к. 1324
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8254983, 0889824272
Адрес на електронна поща: dbt104@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - София - Възраждане
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, ул. "Странджа" 64, п.к. 1303
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)831 70 78, (02)9314030, 0889825106
Адрес на електронна поща: dbt101@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, ул. "Радомир" 1, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)600 327, 0882825078
Адрес на електронна поща: dbt808@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Сливница
Адрес: обл. София, общ. Сливница, гр. Сливница, пл. "Съединение" № 1, ет. 2, п.к. 2200
Код за междуселищно избиране: 0727
Телефон за връзка: (0727)452 90, 0878281775
Адрес на електронна поща: dbt814@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Своге
Адрес: обл. София, общ. Своге, гр. Своге, ул. "Ал. Стамболийски" 3, п.к. 2260
Код за междуселищно избиране: 0726
Телефон за връзка: (0726)225 68, 0889824266
Адрес на електронна поща: dbt813@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Самоков
Адрес: обл. София, общ. Самоков, гр. Самоков, ул. "Македония" 34, п.к. 2000
Код за междуселищно избиране: 0722
Телефон за връзка: (0722)60180, 0882825058
Адрес на електронна поща: dbt811@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Пирдоп
Адрес: обл. София, общ. Пирдоп, гр. Пирдоп, ул. "Цар Освободител" 39, п.к. 2070
Код за междуселищно избиране: 07181
Телефон за връзка: (07181)8712, (07181)7353, 0878281777
Адрес на електронна поща: dbt_pirdop@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Ихтиман
Адрес: обл. София, общ. Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" 120, п.к. 2050
Код за междуселищно избиране: 0724
Телефон за връзка: (0724)823 97, (0724)85477, (0724)85476, (0724)82380, 0882825160
Адрес на електронна поща: dbt805@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Ботевград
Адрес: обл. София, общ. Ботевград, гр. Ботевград, пл. "Незнаен воин" 7, п.к. 2140
Код за междуселищно избиране: 0723
Телефон за връзка: (0723)601 61, (0723)60370, 0877370925
Адрес на електронна поща: dbt802@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Омуртаг
Адрес: обл. Търговище, общ. Омуртаг, гр. Омуртаг, ул. "Климент" 2, п.к. 7900
Код за междуселищно избиране: 0605
Телефон за връзка: (0605)643 36, 0882825143
Адрес на електронна поща: dbt-omurtag@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. "Ст. Караджа" 1, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)65271, 0879005119, 0879005074
Адрес на електронна поща: dbt712-targovishte@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Попово
Адрес: обл. Търговище, общ. Попово, гр. Попово, пл. "Александър Стамболийски" 2, п.к. 7800
Код за междуселищно избиране: 0608
Телефон за връзка: (0608)42558, 0882825174
Адрес на електронна поща: btpopovo@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Тутракан
Адрес: обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, ул. "Трансмариска“ 10, п.к. 7600
Код за междуселищно избиране: 0866
Телефон за връзка: (0866)60957
Адрес на електронна поща: dbt711@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, бул. “Македония” 167, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)823 857
Адрес на електронна поща: bt710@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Дулово
Адрес: обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, ул. "Иван Вазов" 3, п.к. 7650
Код за междуселищно избиране: 0864
Телефон за връзка: (0864)22359
Адрес на електронна поща: dbt-dulovo@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 23, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)662 151, (084)662 152
Адрес на електронна поща: bt-rz@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Кубрат
Адрес: обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен ІІ № 1, п.к. 7300
Код за междуселищно избиране: 0848
Телефон за връзка: (0848)72582
Адрес на електронна поща: dbt705@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Исперих
Адрес: обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. "Дунав" 2, п.к. 7400
Код за междуселищно избиране: 08431
Телефон за връзка: (08431)27 83
Адрес на електронна поща: DBT_704_Isperih@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. "Кап. л-т Евстати Винаров" 10, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)821 426
Адрес на електронна поща: dbt-ruse@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Ветово
Адрес: обл. Русе, общ. Ветово, гр. Ветово, ул. "Христо Ботев" 4, п.к. 7080
Код за междуселищно избиране: 08161
Телефон за връзка: (08161)22 93
Адрес на електронна поща: dbt702@gmail.com
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Бяла
Адрес: обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, ул. "Бунар хисар" 9, п.к. 7100
Код за междуселищно избиране: 0817
Телефон за връзка: (0817)7 46 01, 0882825203
Адрес на електронна поща: dbt_byala@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Велинград
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, ул. "Връх Киселец" 3, п.к. 4600
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: (0359)52645, (0359)53395
Адрес на електронна поща: dbt_velingrad@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. "България" 83, п.к. 4703
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)6 20 36, (0301)6 22 74, 0889 866 715
Адрес на електронна поща: dbt616@zaetost.net
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Мадан
Адрес: обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, ул. "Обединение" 16, п.к. 4900
Код за междуселищно избиране: 0308
Телефон за връзка: (0308)22364, 0882825077
Адрес на електронна поща: dbt-madan@mbox.is-bg.net
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Златоград
Адрес: обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" 1, п.к. 4980
Код за междуселищно избиране: 03071
Телефон за връзка: (03071)22 43, (03071)21 89, 0882824908
Адрес на електронна поща: dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Девин
Адрес: обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. "Васил Левски" 1, п.к. 4800
Код за междуселищно избиране: 03041
Телефон за връзка: (03041)4867
Адрес на електронна поща: dbtdevin@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Септември
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември, бул. "България" № 19, п.к. 4490
Код за междуселищно избиране: 03561
Телефон за връзка: (03561)20 56
Адрес на електронна поща: dbt615@zaetost.net
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Пещера
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пещера, гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" 5, п.к. 4550
Код за междуселищно избиране: 0350
Телефон за връзка: (0350)643 95, (0350)641 03, 0879008748
Адрес на електронна поща: dbt610@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Панагюрище
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Панагюрище, гр. Панагюрище, ул. "Д-р Лонг" 3, п.к. 4500
Код за междуселищно избиране: 0357
Телефон за връзка: (0357)640-45, 0882825275
Адрес на електронна поща: bt609@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" 15A, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)444972, 0879005906
Адрес на електронна поща: dbt608@zaetost.net
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Раковски
Адрес: обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски, бул. "Г. С. Раковски" 108а, п.к. 4150
Код за междуселищно избиране: 03151
Телефон за връзка: (03151)4693
Адрес на електронна поща: dbt613@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Първомай
Адрес: обл. Пловдив, общ. Първомай, гр. Първомай, ул. "Орфей" 14, п.к. 4270
Код за междуселищно избиране: 0336
Телефон за връзка: (0336)65 298, (0336)62300, 0878483451
Адрес на електронна поща: dbt612@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Западен, ул. "Чернишевски" 3, п.к. 4002
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)601 040, (032)649 640, 0882825307
Адрес на електронна поща: dbt611@zaetost.org
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Карлово
Адрес: обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, ул. Меден дол № 10, п.к. 4300
Код за междуселищно избиране: 0335
Телефон за връзка: (0335)946 35, (0335)92115, 0882824904
Адрес на електронна поща: dbt605@zaetost.net
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград
Адрес: обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, ул. "Изложение" № 6, п.к. 4230
Код за междуселищно избиране: 0331
Телефон за връзка: (0331)638 15, (0331)627 33, (0331)69033
Адрес на електронна поща: dbt601@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Кула
Адрес: обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, ул. "Възраждане" 40, п.к. 3800
Код за междуселищно избиране: 0938
Телефон за връзка: (0938)337 79, (0938)33 766, 0882 824 958
Адрес на електронна поща: dbt507@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, пл. Бдинци № 1, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)601 385, (094)601 360, 0882 824 986
Адрес на електронна поща: dbt-vidin@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Белоградчик
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Васил Левски" 1, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: (0936)55467, 0878 273 873
Адрес на електронна поща: bt501@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Оряхово
Адрес: обл. Враца, общ. Оряхово, гр. Оряхово, ул. “А. Чапразов” 29, п.к. 3300
Код за междуселищно избиране: 09171
Телефон за връзка: (09171)24 65, (09171)4153, 0882 824 985
Адрес на електронна поща: bt511@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Мездра
Адрес: обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, п.к. 3100
Код за междуселищно избиране: 0910
Телефон за връзка: (0910)92585, (0910)92 549, 0882 825 003
Адрес на електронна поща: DBT-Mezdra@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Козлодуй
Адрес: обл. Враца, общ. Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. "В. Коларов" 1, п.к. 3320
Код за междуселищно избиране: 0973
Телефон за връзка: (0973)802 65, (0973)80 261, 0878 274 866
Адрес на електронна поща: dbt506@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. "Стоян Заимов" 2, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)627 133, (092)622 215, 0882 825 310
Адрес на електронна поща: bt505@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Бяла Слатина
Адрес: обл. Враца, общ. Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 61, п.к. 3200
Код за междуселищно избиране: 0915
Телефон за връзка: (0915)82 237, (0915)82 818, 0882 824 991
Адрес на електронна поща: dbt-503@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, пл. "Жеравица" 5, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)306-262, (096)306 128, 0882 824 978
Адрес на електронна поща: dbt510@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Лом
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, пл. "Свобода" 6, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)601 95, (0971)60190, 0882 824 943
Адрес на електронна поща: bt508@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Берковица
Адрес: обл. Монтана, общ. Берковица, гр. Берковица, ул. "Д-р Иван Панов" 1, п.к. 3500
Код за междуселищно избиране: 0953
Телефон за връзка: (0953)883 41, (0953)88 100, 0882 824 995
Адрес на електронна поща: bt502@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Долна Митрополия
Адрес: обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. "Ильо Войвода" 2, п.к. 5855
Код за междуселищно избиране: 06552
Телефон за връзка: (06552)25 13, (06552)3130, 0882824891
Адрес на електронна поща: dbt.dolna_mitropolia@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Червен бряг
Адрес: обл. Плевен, общ. Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. "Отец Паисий" 6, етаж 2, п.к. 5980
Код за междуселищно избиране: 0659
Телефон за връзка: 0879007831, (0659)92703, 0879007833
Адрес на електронна поща: dbt-chb@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" 1, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)800615, (064)801762, 0882824819
Адрес на електронна поща: dbt.pleven@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Никопол
Адрес: обл. Плевен, общ. Никопол, гр. Никопол, ул. "Александър Стамболийски" № 5, п.к. 5940
Код за междуселищно избиране: 06541
Телефон за връзка: (06541)2683, (06541)2653, 0882824915
Адрес на електронна поща: dbt.nikopol@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Левски
Адрес: обл. Плевен, общ. Левски, гр. Левски, бул. "България" 58, п.к. 5900
Код за междуселищно избиране: 0650
Телефон за връзка: (0650)82042, 0882824905
Адрес на електронна поща: dbt.levski@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Троян
Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, ул. "Добруджа" 5, п.к. 5600
Код за междуселищно избиране: 0670
Телефон за връзка: (0670)603 04, (0670)64850, 0889824016
Адрес на електронна поща: dbt.troyan@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Тетевен
Адрес: обл. Ловеч, общ. Тетевен, гр. Тетевен, ул. "Димитър Благоев" 2а, п.к. 5700
Код за междуселищно избиране: 0678
Телефон за връзка: (0678)54729, (0678)52123, 0882824903
Адрес на електронна поща: dbt.teteven@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Луковит
Адрес: обл. Ловеч, общ. Луковит, гр. Луковит, ул. "Възраждане" 53-55, п.к. 5770
Код за междуселищно избиране: 0697
Телефон за връзка: (0697)525 41, 0879002711
Адрес на електронна поща: dbt.lukovit@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. "Академик Анастас Иширков" 10, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)603151, 0882825149
Адрес на електронна поща: dbt.lovech@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, ул. "Григор Стоянов" 16, п.к. 5250
Код за междуселищно избиране: 0631
Телефон за връзка: (0631)60519, (0631)60469, 0882825176
Адрес на електронна поща: dbt.svishtov@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Павликени
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, пл. "Свобода" 17, п.к. 5200
Код за междуселищно избиране: 0610
Телефон за връзка: (0610)5 22 62, (0610)53463, 0882824918
Адрес на електронна поща: dbt.pavlikeni@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, пл. "Г. Измирлиев" 4, п.к. 5100
Код за междуселищно избиране: 0618
Телефон за връзка: (0618)601 91, (0618)60196, 0882825186
Адрес на електронна поща: dbt.gorna.oryahovitsa@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 82, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)610 261, (062)610232, 0882825215
Адрес на електронна поща: bt-vturnovo@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. "Цанко Дюстабанов" 24, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: 804 526, 0879005762
Адрес на електронна поща: dbt-gabrovo@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Нови пазар
Адрес: обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. Оборище 5, п.к. 9900
Код за междуселищно избиране: 0537
Телефон за връзка: (0537)2 23 72, (0537)2 21 44, 0882824960
Адрес на електронна поща: dbt309@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Тервел
Адрес: обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 8, п.к. 9450
Код за междуселищно избиране: 05751
Телефон за връзка: (05751)2534, 0882825072
Адрес на електронна поща: dbt312@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Каварна
Адрес: обл. Добрич, общ. Каварна, гр. Каварна, ул. "Дончо Стойков" 10, п.к. 9650
Код за междуселищно избиране: 0570
Телефон за връзка: (0570)823 43, (0570)83227, 0882825230
Адрес на електронна поща: dbt307@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. Независимост 7, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)602 631, 0889825407
Адрес на електронна поща: dbt313@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Генерал Тошево
Адрес: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. "В. Априлов" 14A, п.к. 9500
Код за междуселищно избиране: 05731
Телефон за връзка: (05731)45-15, 0882824933
Адрес на електронна поща: dbt304@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. "Цар Иван Александър" 108, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)800 324, (054)800 325, 0882824979
Адрес на електронна поща: dbt314@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Каолиново
Адрес: обл. Шумен, общ. Каолиново, гр. Каолиново, пл. "Украйна" 5, п.к. 9960
Код за междуселищно избиране: 05361
Телефон за връзка: (05361)21 26, (05361)2031, 0882825211
Адрес на електронна поща: dbt308@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Велики Преслав
Адрес: обл. Шумен, общ. Велики Преслав, гр. Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" 30, п.к. 9850
Код за междуселищно избиране: 0538
Телефон за връзка: (0538)421 10, (0538)422 79, 0882825193
Адрес на електронна поща: dbt310@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Провадия
Адрес: обл. Варна, общ. Провадия, гр. Провадия, ул. "Цар Освободител" 69, п.к. 9200
Код за междуселищно избиране: 0518
Телефон за връзка: (0518)422 31, 0879006548
Адрес на електронна поща: dbt311@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Долни чифлик
Адрес: обл. Варна, общ. Долни чифлик, гр. Долни чифлик, ул. "Тича" 1, п.к. 9120
Код за междуселищно избиране: 05142
Телефон за връзка: (05142)22 13, 0882824955
Адрес на електронна поща: dbt305@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Вълчи дол
Адрес: обл. Варна, общ. Вълчи дол, гр. Вълчи дол, пл. "Хр. Ботев" № 1, п.к. 9280
Код за междуселищно избиране: 05131
Телефон за връзка: (05131)22 59, (05131)2159, 0882825303
Адрес на електронна поща: bt-vdol@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, ул. Шипка № 10, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)612 862, 0882825333
Адрес на електронна поща: dbt-varna@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Карнобат
Адрес: обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат, ул. Стефана Чамурова 51Б, п.к. 8400
Код за междуселищно избиране: 0559
Телефон за връзка: (0559)2-24-61, (0559)27180, 0882825032
Адрес на електронна поща: dbt-karnobat@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Нова Загора
Адрес: обл. Сливен, общ. Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. "14-ти януари" № 52, п.к. 8900
Код за междуселищно избиране: 0457
Телефон за връзка: (0457)62718, (0457)62877, 0882825071
Адрес на електронна поща: dbt208@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. "Ген. Скобелев" 6, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)625 213, 0882825350
Адрес на електронна поща: dbt209@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Котел
Адрес: обл. Сливен, общ. Котел, гр. Котел, ул Г. С. Раковски № 34, п.к. 8970
Код за междуселищно избиране: 0453
Телефон за връзка: (0453)4 22 51
Адрес на електронна поща: dbt211@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Васил Карагьозов" 2, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)662 462, (046)662464
Адрес на електронна поща: dbt210@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Елхово
Адрес: обл. Ямбол, общ. Елхово, гр. Елхово, ул. Търговска 31, п.к. 8700
Код за междуселищно избиране: 0478
Телефон за връзка: (0478)88241
Адрес на електронна поща: bt204@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Созопол
Адрес: обл. Бургас, общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Аполония" 31, п.к. 8130
Код за междуселищно избиране: 0550
Телефон за връзка: (0550)22159, 0878286299
Адрес на електронна поща: dbt214@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Руен
Адрес: обл. Бургас, общ. Руен, гр. Руен, ул. "Първи май" 11, п.к. 8540
Код за междуселищно избиране: 05944
Телефон за връзка: (05944)6306
Адрес на електронна поща: dbt201-ruen@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Поморие
Адрес: обл. Бургас, общ. Поморие, гр. Поморие, ул. "Солна" 15, п.к. 8200
Код за междуселищно избиране: 0596
Телефон за връзка: (0596)22509, 0882825043
Адрес на електронна поща: dbt207@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул." Перущица" 67 ет.1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)813-948, (056)813-941, (056)813-940
Адрес на електронна поща: dbt-burgas@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Айтос
Адрес: обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос, ул. "Филип Кутев" 36, п.к. 8500
Код за междуселищно избиране: 0558
Телефон за връзка: (0558)2 58 74, (0558)2 27 05, 0882825284
Адрес на електронна поща: dbt201@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, ет.7 и 8, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: (078)550482
Адрес на електронна поща: bt_kn@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Дупница
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница, ул. "Охрид" 3, п.к. 2600
Код за междуселищно избиране: 0701
Телефон за връзка: (0701)50538, (0701)50535, (0701)50538, 0882828547
Адрес на електронна поща: bt_dp816@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Сандански
Адрес: обл. Благоевград, общ. Сандански, гр. Сандански, ул. "Свобода" 20, п.к. 2800
Код за междуселищно избиране: 0746
Телефон за връзка: (0746)309 24, (0746)30926
Адрес на електронна поща: bt_812@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Разлог
Адрес: обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог, пл. Преображение 1, п.к. 2760
Код за междуселищно избиране: 0747
Телефон за връзка: (0747)809 03, (0747)80900
Адрес на електронна поща: btrazlog@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Петрич
Адрес: обл. Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич, ул. Цар Борис III 11, п.к. 2850
Код за междуселищно избиране: 0745
Телефон за връзка: (0745)211 52, 074564360
Адрес на електронна поща: dbt809@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Гоце Делчев
Адрес: обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. "Търговска" 18, п.к. 2900
Код за междуселищно избиране: 0751
Телефон за връзка: (0751)61261, (0751)61263, (0751)61262
Адрес на електронна поща: bt803gd@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 58, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)887696, (073)833433
Адрес на електронна поща: bt_blg@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Отдел "Програми и мерки за заетост и обучение"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. Княз Ал. Дондуков № 3, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9808719
Факс: (02)9867802
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Главна дирекция "Услуги по заетостта"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. Княз Ал. Дондуков № 3, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9808719
Факс: (02)9867802
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Стандартно

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция по заетостта

Идентификатор: 731

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекции "Бюро по труда"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не