Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места в Дирекция "Бюро по труда"

Какво представлява услугата

Описание

Заявяване от работодатели на свободни работни места и изискванията за тяхното заемане.

 

Заявка-спецификация за свободно работно място (формуляр по утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, в която работодателите попълват: длъжността, с основни задължения и допълнителни задачи; броя работни места; основните изисквания за заемане на работното място, като образование, квалификация; допълнителни изисквания по отношение на професионални умения без документ и личностни характеристики; начинът, по който ще се извършва подбора на кандидатите и начинът на кандидатстване, др.) се приема от всяко от териториалните поделения на Агенция по заетостта - дирекции "Бюро по труда" (ДБТ), на място, по телефон/ факс, по електронен път – електронна поща или чрез електронно структуриран формуляр на официалния сайт на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/bg/prl/srm/ или чрез системата за сигурно електронно връчване. 

 

При обявяване на работните места работодателите нямат право да определят условия по признак пол, възраст, народност, етническа принадлежност и здравословно състояние. Изключения се допускат само по отношение на пол, възраст и намалена работоспособност, когато вследствие на естеството на работата полът, съответно възрастта или здравословното състояние, представлява съществен елемент от нея.

 

Подадените от работодателя заявки-спецификации за свободни работни места, независимо от избрания от него комуникационен канал (на място в ДБТ, по телефон/ факс или по електронен път – електронна поща или електронно структуриран формуляр на официалния сайт на Агенция по заетостта) се въвеждат в автоматизираната информационна система "Национална база от данни за пазара на труда и Европейски социален фонд".

 

В случаите, когато в заявките работодателят поставя условия, противоречащи на закона или съдържащи изисквания към кандидатите, несъответстващи на характера на работата, директорът на ДБТ отказва да извършва посреднически услуги за наемане на работна сила с писмено решение.

 

Селекция и подбор

 

Процедурата по селекция и подбор се изразява в съпоставяне на профилите на търсещите работа лица с изискванията на работодателя за заемане на обявените от тях свободни работни места.

В информацинната система на Агенция по заетостта се генерира списък из регистрираните търсещи работа лица, на подходящи кандидати за съответното свободно работно място. След което се селектират кандидатите, чийто профил максимално отговаря на условията за заемане  на обявеното свободно работно място.

Резултатът е избран/и подходящ/и кандидат/и, удовлетворяващ/и напълно или в голяма степен изискванията на работодателя.

 

Насочване на подходящи търсещи работа лица към обявените свободни работни места

 

След извършената селекция и подбор трудовият посредник информира и консултира регистрираните търсещи работа лица за изискванията на работодателя за заемане на обявените от него свободни работни места. Насочването на един или повече кандидати за конкретно свободно работно място се извършва съобразно постигнатата договореност между трудовия посредник и съответния работодател. То може да се осъществи чрез индивидуално насочване или чрез включване на лицето в списък за групово насочване на подходящите за определено работно място кандидати, генерирани от информационната система на Агенция по заетостта.

На работодателя за провеждане на интервю и извършване на окончателния избор се предоставят с профилите/ автобиографиите на търсещите работа лица, при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни. 

Работодателят е длъжен да информира дирекция "Бюро по труда"/ трудов посредник за резултатите от насочването и проведеното интервю.

- Правно основание

Закон за насърчаване на заетостта - чл. 22, ал. 2, т. 1; чл. 22а

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 22, б. б, т. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

Заявка-спецификация за свободно работно място (формуляр, по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта), в която работодателите попълват: длъжността, с основни задължения и допълнителни задачи; броя работни места; основните изисквания за заемане на работното място, като образование, квалификация; допълнителни изисквания по отношение на професионални умения без документ и личностни характеристики; начинът, по който ще се извършва подбора на кандидатите и начинът на кандидатстване, др.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката  в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Работодател за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Дирекция „Бюро по труда“ по настоящ адрес.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

постоянен в рамките на работното време

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

В информационната система на Агенция по заетостта се генерира списък из регистрираните търсещи работа лица, на подходящи кандидати за съответното свободно работно място. След което се селектират кандидатите, чийто профил максимално отговаря на условията за заемане  на обявеното свободно работно място.

 

Резултатът е избран/и подходящ/и кандидат/и, удовлетворяващ/и напълно или в голяма степен изискванията на работодателя.

Кой издава резултата от услугата

Tериториалните поделения на Агенция по заетостта - дирекции "Бюро по труда" (ДБТ)

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Бюро по труда" - Пловдив - Родопи
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, бул. "Руски" 15, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)64-28-96, 0882825133
Адрес на електронна поща: dbtrodopi@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Пловдив - Марица
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Северен, ул."Брезовска" №34, п.к. 4003
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)967 852, 0882825308
Адрес на електронна поща: dbt-marica@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Чирпан
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Чирпан, гр. Чирпан, бул. "Г. Димитров" 22, п.к. 6200
Код за междуселищно избиране: 0416
Телефон за връзка: (0416)96501, 93096, 0882824792
Адрес на електронна поща: dbt916@gmail.com
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" 8, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)697 598, (042)697559, 0878237212
Адрес на електронна поща: btstzag@gmail.com
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Раднево
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Раднево, гр. Раднево, ул. "Съединение" 2, ет.5, п.к. 6260
Код за междуселищно избиране: 0417
Телефон за връзка: (0417)820 91, 0882824721
Адрес на електронна поща: btrad@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Казанлък
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Княз Ал. Батенберг" 4, ет. 4, п.к. 6100
Код за междуселищно избиране: 0431
Телефон за връзка: (0431)625 10, (0431)64377, 0882824710
Адрес на електронна поща: dbt905@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Момчилград
Адрес: обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Момчилград, ул. "26 декември" 20, п.к. 6800
Код за междуселищно избиране: 03631
Телефон за връзка: (03631)61 95, (03631)6297, 0882824712
Адрес на електронна поща: bt909@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, бул. "България" 74, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)665 62, (0361)66564, 0878271581
Адрес на електронна поща: bt908@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Крумовград
Адрес: обл. Кърджали, общ. Крумовград, гр. Крумовград, ул. "Тракия" 4, п.к. 6900
Код за междуселищно избиране: 03641
Телефон за връзка: (03641)7145, 0882825245
Адрес на електронна поща: dbt907@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Кирково
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кирково, гр. Кирково, ул. "Граничар" 4, п.к. 6884
Код за междуселищно избиране: 03679
Телефон за връзка: (03679)21 27, 0882824804
Адрес на електронна поща: bt906@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Ардино
Адрес: обл. Кърджали, общ. Ардино, гр. Ардино, ул. "Републиканска" 3, п.к. 6750
Код за междуселищно избиране: 03651
Телефон за връзка: (03651)4775, 0878524757, (03651)4861
Адрес на електронна поща: uzardino@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, пл. "Градска болница" № 3, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)662 060, 0882824795
Адрес на електронна поща: dbt915@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Харманли
Адрес: обл. Хасково, общ. Харманли, гр. Харманли, бул. "България" 4, ет. 4, п.к. 6450
Код за междуселищно избиране: 0373
Телефон за връзка: (0373)832 55, 83529
Адрес на електронна поща: bt914@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Свиленград
Адрес: обл. Хасково, общ. Свиленград, гр. Свиленград, ул. "Гоце Делчев" 6, п.к. 6500
Код за междуселищно избиране: 0379
Телефон за връзка: (0379)71 475, (0379)71367, 0882824730
Адрес на електронна поща: bt911@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Димитровград
Адрес: обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, пл. "България" 1, п.к. 6400
Код за междуселищно избиране: 0391
Телефон за връзка: (0391)6 20 12, (0391)63626
Адрес на електронна поща: dbt903@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - София - Сердика
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. "Тимок" 20, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9311744, (02)8326161, 0889882524
Адрес на електронна поща: dbt107@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - София - Изток
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, ж.к. "Младост" 4, административната сграда срещу блок 465, п.к. 1715
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8757119, (02)9753601, 0882824769
Адрес на електронна поща: dbt111@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - София - Люлин
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Люлин, ж.к. "Люлин", 10 микрорайон, бл. 158а - партер, п.к. 1324
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8254983, 0889824272
Адрес на електронна поща: dbt104@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - София - Възраждане
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, ул. "Странджа" 64, п.к. 1303
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)831 70 78, (02)9314030, 0889825106
Адрес на електронна поща: dbt101@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, ул. "Радомир" 1, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)600 327, 0882825078
Адрес на електронна поща: dbt808@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Сливница
Адрес: обл. София, общ. Сливница, гр. Сливница, пл. "Съединение" № 1, ет. 2, п.к. 2200
Код за междуселищно избиране: 0727
Телефон за връзка: (0727)452 90, 0878281775
Адрес на електронна поща: dbt814@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Своге
Адрес: обл. София, общ. Своге, гр. Своге, ул. "Ал. Стамболийски" 3, п.к. 2260
Код за междуселищно избиране: 0726
Телефон за връзка: (0726)225 68, 0889824266
Адрес на електронна поща: dbt813@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Самоков
Адрес: обл. София, общ. Самоков, гр. Самоков, ул. "Македония" 34, п.к. 2000
Код за междуселищно избиране: 0722
Телефон за връзка: (0722)60180, 0882825058
Адрес на електронна поща: dbt811@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Пирдоп
Адрес: обл. София, общ. Пирдоп, гр. Пирдоп, ул. "Цар Освободител" 39, п.к. 2070
Код за междуселищно избиране: 07181
Телефон за връзка: (07181)8712, (07181)7353, 0878281777
Адрес на електронна поща: dbt_pirdop@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Ихтиман
Адрес: обл. София, общ. Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" 120, п.к. 2050
Код за междуселищно избиране: 0724
Телефон за връзка: (0724)823 97, (0724)85477, (0724)85476, (0724)82380, 0882825160
Адрес на електронна поща: dbt805@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Ботевград
Адрес: обл. София, общ. Ботевград, гр. Ботевград, пл. "Незнаен воин" 7, п.к. 2140
Код за междуселищно избиране: 0723
Телефон за връзка: (0723)601 61, (0723)60370, 0877370925
Адрес на електронна поща: dbt802@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Омуртаг
Адрес: обл. Търговище, общ. Омуртаг, гр. Омуртаг, ул. "Климент" 2, п.к. 7900
Код за междуселищно избиране: 0605
Телефон за връзка: (0605)643 36, 0882825143
Адрес на електронна поща: dbt-omurtag@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. "Ст. Караджа" 1, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)65271, 0879005119, 0879005074
Адрес на електронна поща: dbt712-targovishte@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Попово
Адрес: обл. Търговище, общ. Попово, гр. Попово, пл. "Александър Стамболийски" 2, п.к. 7800
Код за междуселищно избиране: 0608
Телефон за връзка: (0608)42558, 0882825174
Адрес на електронна поща: btpopovo@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Тутракан
Адрес: обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, ул. "Трансмариска“ 10, п.к. 7600
Код за междуселищно избиране: 0866
Телефон за връзка: (0866)60957
Адрес на електронна поща: dbt711@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, бул. “Македония” 167, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)823 857
Адрес на електронна поща: bt710@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Дулово
Адрес: обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, ул. "Иван Вазов" 3, п.к. 7650
Код за междуселищно избиране: 0864
Телефон за връзка: (0864)22359
Адрес на електронна поща: dbt-dulovo@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 23, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)662 151, (084)662 152
Адрес на електронна поща: bt-rz@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Кубрат
Адрес: обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен ІІ № 1, п.к. 7300
Код за междуселищно избиране: 0848
Телефон за връзка: (0848)72582
Адрес на електронна поща: dbt705@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Исперих
Адрес: обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. "Дунав" 2, п.к. 7400
Код за междуселищно избиране: 08431
Телефон за връзка: (08431)27 83
Адрес на електронна поща: DBT_704_Isperih@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. "Кап. л-т Евстати Винаров" 10, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)821 426
Адрес на електронна поща: dbt-ruse@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Ветово
Адрес: обл. Русе, общ. Ветово, гр. Ветово, ул. "Христо Ботев" 4, п.к. 7080
Код за междуселищно избиране: 08161
Телефон за връзка: (08161)22 93
Адрес на електронна поща: dbt702@gmail.com
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Бяла
Адрес: обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, ул. "Бунар хисар" 9, п.к. 7100
Код за междуселищно избиране: 0817
Телефон за връзка: (0817)7 46 01, 0882825203
Адрес на електронна поща: dbt_byala@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Велинград
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, ул. "Връх Киселец" 3, п.к. 4600
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: (0359)52645, (0359)53395
Адрес на електронна поща: dbt_velingrad@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. "България" 83, п.к. 4703
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)6 20 36, (0301)6 22 74, 0889 866 715
Адрес на електронна поща: dbt616@zaetost.net
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Мадан
Адрес: обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, ул. "Обединение" 16, п.к. 4900
Код за междуселищно избиране: 0308
Телефон за връзка: (0308)22364, 0882825077
Адрес на електронна поща: dbt-madan@mbox.is-bg.net
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Златоград
Адрес: обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" 1, п.к. 4980
Код за междуселищно избиране: 03071
Телефон за връзка: (03071)22 43, (03071)21 89, 0882824908
Адрес на електронна поща: dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Девин
Адрес: обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. "Васил Левски" 1, п.к. 4800
Код за междуселищно избиране: 03041
Телефон за връзка: (03041)4867
Адрес на електронна поща: dbtdevin@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Септември
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември, бул. "България" № 19, п.к. 4490
Код за междуселищно избиране: 03561
Телефон за връзка: (03561)20 56
Адрес на електронна поща: dbt615@zaetost.net
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Пещера
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пещера, гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" 5, п.к. 4550
Код за междуселищно избиране: 0350
Телефон за връзка: (0350)643 95, (0350)641 03, 0879008748
Адрес на електронна поща: dbt610@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Панагюрище
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Панагюрище, гр. Панагюрище, ул. "Д-р Лонг" 3, п.к. 4500
Код за междуселищно избиране: 0357
Телефон за връзка: (0357)640-45, 0882825275
Адрес на електронна поща: bt609@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" 15A, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)444972, 0879005906
Адрес на електронна поща: dbt608@zaetost.net
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Раковски
Адрес: обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски, бул. "Г. С. Раковски" 108а, п.к. 4150
Код за междуселищно избиране: 03151
Телефон за връзка: (03151)4693
Адрес на електронна поща: dbt613@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Първомай
Адрес: обл. Пловдив, общ. Първомай, гр. Първомай, ул. "Орфей" 14, п.к. 4270
Код за междуселищно избиране: 0336
Телефон за връзка: (0336)65 298, (0336)62300, 0878483451
Адрес на електронна поща: dbt612@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Западен, ул. "Чернишевски" 3, п.к. 4002
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)601 040, (032)649 640, 0882825307
Адрес на електронна поща: dbt611@zaetost.org
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Карлово
Адрес: обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, ул. Меден дол № 10, п.к. 4300
Код за междуселищно избиране: 0335
Телефон за връзка: (0335)946 35, (0335)92115, 0882824904
Адрес на електронна поща: dbt605@zaetost.net
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград
Адрес: обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, ул. "Изложение" № 6, п.к. 4230
Код за междуселищно избиране: 0331
Телефон за връзка: (0331)638 15, (0331)627 33, (0331)69033
Адрес на електронна поща: dbt601@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Кула
Адрес: обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, ул. "Възраждане" 40, п.к. 3800
Код за междуселищно избиране: 0938
Телефон за връзка: (0938)337 79, (0938)33 766, 0882 824 958
Адрес на електронна поща: dbt507@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, пл. Бдинци № 1, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)601 385, (094)601 360, 0882 824 986
Адрес на електронна поща: dbt-vidin@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Белоградчик
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Васил Левски" 1, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: (0936)55467, 0878 273 873
Адрес на електронна поща: bt501@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Оряхово
Адрес: обл. Враца, общ. Оряхово, гр. Оряхово, ул. “А. Чапразов” 29, п.к. 3300
Код за междуселищно избиране: 09171
Телефон за връзка: (09171)24 65, (09171)4153, 0882 824 985
Адрес на електронна поща: bt511@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Мездра
Адрес: обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, п.к. 3100
Код за междуселищно избиране: 0910
Телефон за връзка: (0910)92585, (0910)92 549, 0882 825 003
Адрес на електронна поща: DBT-Mezdra@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Козлодуй
Адрес: обл. Враца, общ. Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. "В. Коларов" 1, п.к. 3320
Код за междуселищно избиране: 0973
Телефон за връзка: (0973)802 65, (0973)80 261, 0878 274 866
Адрес на електронна поща: dbt506@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. "Стоян Заимов" 2, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)627 133, (092)622 215, 0882 825 310
Адрес на електронна поща: bt505@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Бяла Слатина
Адрес: обл. Враца, общ. Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 61, п.к. 3200
Код за междуселищно избиране: 0915
Телефон за връзка: (0915)82 237, (0915)82 818, 0882 824 991
Адрес на електронна поща: dbt-503@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, пл. "Жеравица" 5, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)306-262, (096)306 128, 0882 824 978
Адрес на електронна поща: dbt510@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Лом
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, пл. "Свобода" 6, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)601 95, (0971)60190, 0882 824 943
Адрес на електронна поща: bt508@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Берковица
Адрес: обл. Монтана, общ. Берковица, гр. Берковица, ул. "Д-р Иван Панов" 1, п.к. 3500
Код за междуселищно избиране: 0953
Телефон за връзка: (0953)883 41, (0953)88 100, 0882 824 995
Адрес на електронна поща: bt502@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Долна Митрополия
Адрес: обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. "Ильо Войвода" 2, п.к. 5855
Код за междуселищно избиране: 06552
Телефон за връзка: (06552)25 13, (06552)3130, 0882824891
Адрес на електронна поща: dbt.dolna_mitropolia@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Червен бряг
Адрес: обл. Плевен, общ. Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. "Отец Паисий" 6, етаж 2, п.к. 5980
Код за междуселищно избиране: 0659
Телефон за връзка: 0879007831, (0659)92703, 0879007833
Адрес на електронна поща: dbt-chb@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" 1, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)800615, (064)801762, 0882824819
Адрес на електронна поща: dbt.pleven@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Никопол
Адрес: обл. Плевен, общ. Никопол, гр. Никопол, ул. "Александър Стамболийски" № 5, п.к. 5940
Код за междуселищно избиране: 06541
Телефон за връзка: (06541)2683, (06541)2653, 0882824915
Адрес на електронна поща: dbt.nikopol@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Левски
Адрес: обл. Плевен, общ. Левски, гр. Левски, бул. "България" 58, п.к. 5900
Код за междуселищно избиране: 0650
Телефон за връзка: (0650)82042, 0882824905
Адрес на електронна поща: dbt.levski@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Троян
Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, ул. "Добруджа" 5, п.к. 5600
Код за междуселищно избиране: 0670
Телефон за връзка: (0670)603 04, (0670)64850, 0889824016
Адрес на електронна поща: dbt.troyan@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Тетевен
Адрес: обл. Ловеч, общ. Тетевен, гр. Тетевен, ул. "Димитър Благоев" 2а, п.к. 5700
Код за междуселищно избиране: 0678
Телефон за връзка: (0678)54729, (0678)52123, 0882824903
Адрес на електронна поща: dbt.teteven@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Луковит
Адрес: обл. Ловеч, общ. Луковит, гр. Луковит, ул. "Възраждане" 53-55, п.к. 5770
Код за междуселищно избиране: 0697
Телефон за връзка: (0697)525 41, 0879002711
Адрес на електронна поща: dbt.lukovit@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. "Академик Анастас Иширков" 10, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)603151, 0882825149
Адрес на електронна поща: dbt.lovech@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, ул. "Григор Стоянов" 16, п.к. 5250
Код за междуселищно избиране: 0631
Телефон за връзка: (0631)60519, (0631)60469, 0882825176
Адрес на електронна поща: dbt.svishtov@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Павликени
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, пл. "Свобода" 17, п.к. 5200
Код за междуселищно избиране: 0610
Телефон за връзка: (0610)5 22 62, (0610)53463, 0882824918
Адрес на електронна поща: dbt.pavlikeni@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, пл. "Г. Измирлиев" 4, п.к. 5100
Код за междуселищно избиране: 0618
Телефон за връзка: (0618)601 91, (0618)60196, 0882825186
Адрес на електронна поща: dbt.gorna.oryahovitsa@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 82, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)610 261, (062)610232, 0882825215
Адрес на електронна поща: bt-vturnovo@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. "Цанко Дюстабанов" 24, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: 804 526, 0879005762
Адрес на електронна поща: dbt-gabrovo@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Нови пазар
Адрес: обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. Оборище 5, п.к. 9900
Код за междуселищно избиране: 0537
Телефон за връзка: (0537)2 23 72, (0537)2 21 44, 0882824960
Адрес на електронна поща: dbt309@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Тервел
Адрес: обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 8, п.к. 9450
Код за междуселищно избиране: 05751
Телефон за връзка: (05751)2534, 0882825072
Адрес на електронна поща: dbt312@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Каварна
Адрес: обл. Добрич, общ. Каварна, гр. Каварна, ул. "Дончо Стойков" 10, п.к. 9650
Код за междуселищно избиране: 0570
Телефон за връзка: (0570)823 43, (0570)83227, 0882825230
Адрес на електронна поща: dbt307@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. Независимост 7, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)602 631, 0889825407
Адрес на електронна поща: dbt313@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Генерал Тошево
Адрес: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. "В. Априлов" 14A, п.к. 9500
Код за междуселищно избиране: 05731
Телефон за връзка: (05731)45-15, 0882824933
Адрес на електронна поща: dbt304@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. "Цар Иван Александър" 108, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)800 324, (054)800 325, 0882824979
Адрес на електронна поща: dbt314@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Каолиново
Адрес: обл. Шумен, общ. Каолиново, гр. Каолиново, пл. "Украйна" 5, п.к. 9960
Код за междуселищно избиране: 05361
Телефон за връзка: (05361)21 26, (05361)2031, 0882825211
Адрес на електронна поща: dbt308@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Велики Преслав
Адрес: обл. Шумен, общ. Велики Преслав, гр. Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" 30, п.к. 9850
Код за междуселищно избиране: 0538
Телефон за връзка: (0538)421 10, (0538)422 79, 0882825193
Адрес на електронна поща: dbt310@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Провадия
Адрес: обл. Варна, общ. Провадия, гр. Провадия, ул. "Цар Освободител" 69, п.к. 9200
Код за междуселищно избиране: 0518
Телефон за връзка: (0518)422 31, 0879006548
Адрес на електронна поща: dbt311@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Долни чифлик
Адрес: обл. Варна, общ. Долни чифлик, гр. Долни чифлик, ул. "Тича" 1, п.к. 9120
Код за междуселищно избиране: 05142
Телефон за връзка: (05142)22 13, 0882824955
Адрес на електронна поща: dbt305@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Вълчи дол
Адрес: обл. Варна, общ. Вълчи дол, гр. Вълчи дол, пл. "Хр. Ботев" № 1, п.к. 9280
Код за междуселищно избиране: 05131
Телефон за връзка: (05131)22 59, (05131)2159, 0882825303
Адрес на електронна поща: bt-vdol@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, ул. Шипка № 10, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)612 862, 0882825333
Адрес на електронна поща: dbt-varna@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Карнобат
Адрес: обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат, ул. Стефана Чамурова 51Б, п.к. 8400
Код за междуселищно избиране: 0559
Телефон за връзка: (0559)2-24-61, (0559)27180, 0882825032
Адрес на електронна поща: dbt-karnobat@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Нова Загора
Адрес: обл. Сливен, общ. Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. "14-ти януари" № 52, п.к. 8900
Код за междуселищно избиране: 0457
Телефон за връзка: (0457)62718, (0457)62877, 0882825071
Адрес на електронна поща: dbt208@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. "Ген. Скобелев" 6, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)625 213, 0882825350
Адрес на електронна поща: dbt209@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Котел
Адрес: обл. Сливен, общ. Котел, гр. Котел, ул Г. С. Раковски № 34, п.к. 8970
Код за междуселищно избиране: 0453
Телефон за връзка: (0453)4 22 51
Адрес на електронна поща: dbt211@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Васил Карагьозов" 2, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)662 462, (046)662464
Адрес на електронна поща: dbt210@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Елхово
Адрес: обл. Ямбол, общ. Елхово, гр. Елхово, ул. Търговска 31, п.к. 8700
Код за междуселищно избиране: 0478
Телефон за връзка: (0478)88241
Адрес на електронна поща: bt204@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Созопол
Адрес: обл. Бургас, общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Аполония" 31, п.к. 8130
Код за междуселищно избиране: 0550
Телефон за връзка: (0550)22159, 0878286299
Адрес на електронна поща: dbt214@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Руен
Адрес: обл. Бургас, общ. Руен, гр. Руен, ул. "Първи май" 11, п.к. 8540
Код за междуселищно избиране: 05944
Телефон за връзка: (05944)6306
Адрес на електронна поща: dbt201-ruen@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Поморие
Адрес: обл. Бургас, общ. Поморие, гр. Поморие, ул. "Солна" 15, п.к. 8200
Код за междуселищно избиране: 0596
Телефон за връзка: (0596)22509, 0882825043
Адрес на електронна поща: dbt207@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул." Перущица" 67 ет.1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)813-948, (056)813-941, (056)813-940
Адрес на електронна поща: dbt-burgas@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Айтос
Адрес: обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос, ул. "Филип Кутев" 36, п.к. 8500
Код за междуселищно избиране: 0558
Телефон за връзка: (0558)2 58 74, (0558)2 27 05, 0882825284
Адрес на електронна поща: dbt201@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, ет.7 и 8, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: (078)550482
Адрес на електронна поща: bt_kn@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Дупница
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница, ул. "Охрид" 3, п.к. 2600
Код за междуселищно избиране: 0701
Телефон за връзка: (0701)50538, (0701)50535, (0701)50538, 0882828547
Адрес на електронна поща: bt_dp816@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Сандански
Адрес: обл. Благоевград, общ. Сандански, гр. Сандански, ул. "Свобода" 20, п.к. 2800
Код за междуселищно избиране: 0746
Телефон за връзка: (0746)309 24, (0746)30926
Адрес на електронна поща: bt_812@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Разлог
Адрес: обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог, пл. Преображение 1, п.к. 2760
Код за междуселищно избиране: 0747
Телефон за връзка: (0747)809 03, (0747)80900
Адрес на електронна поща: btrazlog@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Петрич
Адрес: обл. Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич, ул. Цар Борис III 11, п.к. 2850
Код за междуселищно избиране: 0745
Телефон за връзка: (0745)211 52, 074564360
Адрес на електронна поща: dbt809@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Гоце Делчев
Адрес: обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. "Търговска" 18, п.к. 2900
Код за междуселищно избиране: 0751
Телефон за връзка: (0751)61261, (0751)61263, (0751)61262
Адрес на електронна поща: bt803gd@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Бюро по труда" - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 58, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)887696, (073)833433
Адрес на електронна поща: bt_blg@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, пл. "Градска болница" № 3, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: 0882824723, 0882824728
Адрес на електронна поща: DRSZ900@az.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Регионална служба по заетостта" - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. "Софроний Врачански" 104, п.к. 1233
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9310416, (02)9310414
Адрес на електронна поща: drsz_sofia@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. " Капитан лейтенант Евстати Винаров" № 10, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)825-684
Адрес на електронна поща: drszruse@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Северен, ул. "Самара" № 7, п.к. 4003
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)960 131, (032)962546
Адрес на електронна поща: rsz_plovdiv@zaetost.org
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 5, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)300 312, 0878 238 187
Адрес на електронна поща: rsz-montana@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул."Академик Анастас Иширков" 10, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)603 160
Адрес на електронна поща: drsz.lovech@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Шипка" № 10, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)612 836
Адрес на електронна поща: drszvarna@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедната почивка е между 12,30 и 13,00 ч.

 

Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, бул. "Янко Комитов" № 3 ет. 6, п.к. 8010
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)812 978
Адрес на електронна поща: rsz200@mbox.contact.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 58, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)887006, (073)881753
Адрес на електронна поща: drszbl@mbox.contact.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

 

Главна дирекция "Услуги по заетостта"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. Княз Ал. Дондуков № 3, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9808719
Факс: (02)9867802
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 17:30, Работното време е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция по заетостта

Идентификатор: 731

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция „Бюро по труда”

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не