Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител

Какво представлява услугата

Описание

Децата, станали родители, за които са прекратени месечната помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст и/или месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител, ако продължат да посещават редовно училище, имат право еднократно да получат помощ в размер, съответстващ на размера на прекратената помощ за периода от прекратяването до изтичането на срока, за който е била отпусната. Помощта не се отпуска, ако ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини. 

 

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

 • Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред директора на Регионална дирекция за социално подпомагане. В същия срок, заповедта може да се обжалва и пред Административен съд и без да е изчерпана възможността за обжалването й по административен ред.
 • Заповедта за отказ подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на съда е окончателно.
   

- Правно основание

Закон за семейни помощи за деца - чл. 7, ал. 13

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Начин на заявяване:


              Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, попълнено от правоимащите лица и подадено в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните канали:

 1. лично, като към заявлението декларация се прилага лична карта (за справка);
 2. чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;
 3. по електронен път с квалифициран електронен подпис;
 4. по електронен път посредством електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

           

Необходими документи:


Към заявлението-декларация се прилагат следните документи, в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане" не може да получи информацията по служебен път:

 1. Заявление-декларация по образец;

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

За да заявите услуга по електронен път, може да използвате един от следните начини: 

 

I. Заявяване на електронна услуга чрез уеб базирана електронна форма:

 

 1. Вход в Моето пространство (egov.bg).
 2. Автентикация с възможност за избор на вид средство за електронна идентификация - Квалифициран електронен подпис (КЕП), мобилен електронен подпис, ПИК на НОИ или ПИК на НАП.
 3. Изберете електронна административна услуга от Каталога на услугите.
 4. Натиснете бутон Заяви услуга.

 

След избор на услуга се извършва автоматична проверка за наличен профил на потребителят в системата за сигурно електронно  връчване (edelivery.egov.bg). В случай, че потребителят няма активен профил, или същият е деактивиран, бутон Продължи не може да бъде избран. Визуализира се съобщение „Нямате създаден профил в система еВръчване или е неактивен. За създаване/активиране на профил изберете тук”.


За да можете да подписвате документи от персоналния Ви профил в eGov.bg е необходимо да инсталирате NexU на Вашия компютър. Приложението NexU е базирано на стандарти, приети и регламентирани от Европейската комисия и Служи за връзка между Вашия интернет браузер и хранилището на електронния сертификат на Вашия компютър, с който се извършва подписването на документи. Видео инструкция за инсталация на компонента за еПодписване можете да видите тук

 

II. Заявяване на електронна услуга чрез Системата за сигурно електронно връчване:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. След приключване, съхранете формата на вашия компютър.

 
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата за Сигурно електронно връчване към  Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Социално подпомагане - Твърдица"
Адрес: обл. Сливен, общ. Твърдица, гр. Твърдица, пл.Свобода 3, п.к. 8890
Код за междуселищно избиране: 0454
Телефон за връзка: 045444261
Адрес на електронна поща: dsp-tvardica@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция Дирекция "Социално подпомагане-Хаджидимово"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Хаджидимово, гр. Хаджидимово, ул."Димо Хаджидимов" 46, п.к. 2933

 

Дирекция "Социално подпомагане-Правец"
Адрес: обл. София, общ. Правец, гр. Правец, ул. Ген. Раух №2А, п.к. 2161
Код за междуселищно избиране: 07133
Телефон за връзка: (07133)2104
Адрес на електронна поща: dsp-pravec@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ямбол"
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул. Марко Бехар №2, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)666742
Адрес на електронна поща: dsp-yambol@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Елхово"
Адрес: обл. Ямбол, общ. Елхово, гр. Елхово, ул. Търговска № 2, п.к. 8700
Код за междуселищно избиране: 0478
Телефон за връзка: (0478)88054
Адрес на електронна поща: dsp-elhovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Шумен"
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. Съединение № 107, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)801253
Адрес на електронна поща: dsp-shumen@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Нови пазар"
Адрес: обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. Оборище №5, п.к. 9900
Код за междуселищно избиране: 0537
Телефон за връзка: (0537)26222
Адрес на електронна поща: dsp-novipazar@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Каолиново"
Адрес: обл. Шумен, общ. Каолиново, гр. Каолиново, пл. Украйна № 5, п.к. 9960
Код за междуселищно избиране: 05361
Телефон за връзка: (05361)2071
Адрес на електронна поща: dsp-kaolinovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Венец"
Адрес: обл. Шумен, общ. Венец, гр. Венец, ул. Кирил и Методий № 24, п.к. 9751
Код за междуселищно избиране: 05343
Телефон за връзка: (05343)2080
Адрес на електронна поща: dsp-venec@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Велики Преслав"
Адрес: обл. Шумен, общ. Велики Преслав, гр. Велики Преслав, ул. Борис Спиров №76, п.к. 9850
Код за междуселищно избиране: 0538
Телефон за връзка: (0538)43270
Адрес на електронна поща: dsp-v.preslav@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Хасково"
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, ул. Патриарх Евтимий №2 ет.1, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)624192
Адрес на електронна поща: dsp-haskovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Харманли"
Адрес: обл. Хасково, общ. Харманли, гр. Харманли, ул. Иван Вазов № 46а, п.к. 6450
Код за междуселищно избиране: 0373
Телефон за връзка: (0373)87092
Адрес на електронна поща: dsp-harmanli@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Тополовград"
Адрес: обл. Хасково, общ. Тополовград, гр. Тополовград, ул. Иван Вазов № 2А, п.к. 6560
Код за междуселищно избиране: 0470
Телефон за връзка: (0470)54167
Адрес на електронна поща: dsp-topolovgrad@asp.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Свиленград"
Адрес: обл. Хасково, общ. Свиленград, гр. Свиленград, ул. Бурденис №2, п.к. 6500
Код за междуселищно избиране: 0379
Телефон за връзка: (0379)71647
Адрес на електронна поща: dsp-svilengrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ивайловград"
Адрес: обл. Хасково, общ. Ивайловград, гр. Ивайловград, ул.Георги Димитров № 56, п.к. 6570
Код за междуселищно избиране: 03661
Телефон за връзка: (03661)6595
Адрес на електронна поща: dsp-ivaelovgrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Димитровград"
Адрес: обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, ул. Цар Борис I № 1, п.к. 6400
Код за междуселищно избиране: 0391
Телефон за връзка: (0391)66457
Адрес на електронна поща: dsp-dimitrovgrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Търговище"
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул.Възраждане № 4, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)62698
Адрес на електронна поща: dsp-turgovishte@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Попово"
Адрес: обл. Търговище, общ. Попово, гр. Попово, пл. Александър Стамболийски № 2 ет. 2, п.к. 7800
Код за междуселищно избиране: 0608
Телефон за връзка: (0608)44353
Адрес на електронна поща: dsp-popovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Омуртаг"
Адрес: обл. Търговище, общ. Омуртаг, гр. Омуртаг, ул. Г.С.Раковски №18, п.к. 7900
Код за междуселищно избиране: 0605
Телефон за връзка: (0605)64057
Адрес на електронна поща: dsp-omurtag@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Чирпан"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Чирпан, гр. Чирпан, ул. Янко Иванов №12, п.к. 6200
Код за междуселищно избиране: 0416
Телефон за връзка: (0416)92532
Адрес на електронна поща: dsp-chirpan@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Стара Загора"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. Стефан Караджа № 8, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)697641
Адрес на електронна поща: dsp-st.zagora@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Раднево"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Раднево, гр. Раднево, ул. Магда Петканова 5А, п.к. 6260
Код за междуселищно избиране: 0417
Телефон за връзка: (0417)82019
Адрес на електронна поща: dsp-radnevo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Мъглиж"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Мъглиж, гр. Мъглиж, пл. Трети март №8, п.к. 6180
Код за междуселищно избиране: 04321
Телефон за връзка: (04321)2150
Адрес на електронна поща: dsp-maglij@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Казанлък"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, бул. Княз Александър Батенберг № 4 ет. 2, п.к. 6100
Код за междуселищно избиране: 0431
Телефон за връзка: (0431)64761
Адрес на електронна поща: dsp-kazanluk@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Гълъбово"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбово, ул.Георги Бенковски № 13б, п.к. 6280
Код за междуселищно избиране: 0418
Телефон за връзка: (0418)62453
Адрес на електронна поща: dsp-gulabovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Гурково"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Гурково, гр. Гурково, ул.6-ти септември №1, п.к. 6199
Код за междуселищно избиране: 04331
Телефон за връзка: (04331)2790
Адрес на електронна поща: dsp-gurkovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Сливница"
Адрес: обл. София, общ. Сливница, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, п.к. 2200
Код за междуселищно избиране: 0727
Телефон за връзка: (0727)42516
Адрес на електронна поща: dsp-slivnica@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Своге"
Адрес: обл. София, общ. Своге, гр. Своге, ул.Александър Стамболийски№3, п.к. 2260
Код за междуселищно избиране: 0726
Телефон за връзка: (0726)22281
Адрес на електронна поща: dsp-svoge@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Самоков"
Адрес: обл. София, общ. Самоков, гр. Самоков, ул. Македония №34, п.к. 2000
Код за междуселищно избиране: 0722
Телефон за връзка: (0722)66526
Адрес на електронна поща: dsp-samokov@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Пирдоп"
Адрес: обл. София, общ. Пирдоп, гр. Пирдоп, ул. Цар Освободител №39, п.к. 2070
Код за междуселищно избиране: 07181
Телефон за връзка: (07181)8613
Адрес на електронна поща: dsp-pirdop@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Костинброд"
Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, ул. Валери Чкалов №5, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: (0721)66258
Адрес на електронна поща: dsp-kostinbrod@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ихтиман"
Адрес: обл. София, общ. Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. Иван Вазов № 10, п.к. 2050
Код за междуселищно избиране: 0724
Телефон за връзка: (0724)82052
Адрес на електронна поща: dsp-ihtiman@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Етрополе"
Адрес: обл. София, общ. Етрополе, гр. Етрополе, ул. М.Гаврилова №18 а, п.к. 2180
Код за междуселищно избиране: 0720
Телефон за връзка: (0720)65071
Адрес на електронна поща: dsp-etropole@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Елин Пелин"
Адрес: обл. София, общ. Елин Пелин, гр. Елин Пелин, бул. София №13 ет.3, п.к. 2100
Код за междуселищно избиране: 0725
Телефон за връзка: (0725)66531
Адрес на електронна поща: dsp-elinpelin@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ботевград"
Адрес: обл. София, общ. Ботевград, гр. Ботевград, ул.Свобода №1, п.к. 2140
Код за междуселищно избиране: 0723
Телефон за връзка: (0723)66275
Адрес на електронна поща: dsp-botevgrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Люлин"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Люлин, ж.к. Люлин бул. Царица Йоана №83, п.к. 1336
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9250169
Адрес на електронна поща: dsp-lulin@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Младост"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, ж.к.Младост 1 бивше 29-то ОДЗ, п.к. 1784
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9736230
Адрес на електронна поща: dsp-mladost@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Слатина"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, ж.к. Христо Смирненски ул. Кривина бл.73, п.к. 1574
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8731094
Адрес на електронна поща: dsp-slatina@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Оборище"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, л.“Индустриална“ № 11, ет.3 /в сградата на бившия хладилен завод „Мраз“ до Сточна гара/, п.к. 1510
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9453170
Адрес на електронна поща: dsp-oborishte@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Красно село"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, гр.София ул.Ами Буе №79, п.к. 1612
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9523288
Адрес на електронна поща: dsp-krasnoselo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Възраждане"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, бул.Александър Стамболийски № 173, п.к. 1309
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9200369
Адрес на електронна поща: dsp-vuzragdane@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Лозенец"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев № 80, п.к. 1421
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8656782
Адрес на електронна поща: dsp-lozenec@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Връбница"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Връбница, бул. Хан Кубрат бл. 328 вх. А, п.к. 1229
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8377425
Адрес на електронна поща: dsp-vrubnica@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Сердика"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, бул. Кн. Мария Луиза № 88, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8321005
Адрес на електронна поща: dsp-serdika@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Смолян"
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. България № 10, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)62734
Адрес на електронна поща: dsp-smolian@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Мадан"
Адрес: обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, ул.Обединение №14, п.к. 4900
Код за междуселищно избиране: 0308
Телефон за връзка: (0308)22213
Адрес на електронна поща: dsp-madan@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Златоград"
Адрес: обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов № 1, п.к. 4980
Код за междуселищно избиране: 03071
Телефон за връзка: (03071)5047
Адрес на електронна поща: dsp-zlatograd@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Девин"
Адрес: обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. Васил Левски №1, п.к. 4800
Код за междуселищно избиране: 03041
Телефон за връзка: (03041)1014
Адрес на електронна поща: dsp-devin@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Сливен"
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. Попска № 11, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)623507
Адрес на електронна поща: dsp-sliven@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Нова Загора"
Адрес: обл. Сливен, общ. Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. Петко Енев №100, п.к. 8900
Код за междуселищно избиране: 0457
Телефон за връзка: (0457)62852
Адрес на електронна поща: dsp-n.zagora@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Котел"
Адрес: обл. Сливен, общ. Котел, гр. Котел, ул. Проф. Павлов'' № 8, п.к. 8970
Код за междуселищно избиране: 0453
Телефон за връзка: (0453)42838
Адрес на електронна поща: dsp-kotel@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Тутракан"
Адрес: обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 9, п.к. 7600
Код за междуселищно избиране: 0866
Телефон за връзка: (0866)60598
Адрес на електронна поща: dsp-tutrakan@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Силистра"
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, бул. Македония № 169, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)821530
Адрес на електронна поща: dsp-silistra@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Дулово"
Адрес: обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, ул. Васил Левски № 20, п.к. 7650
Код за междуселищно избиране: 0864
Телефон за връзка: (0864)23396
Адрес на електронна поща: dsp-dulovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Русе"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Ангел Кънчев №1, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)825585
Адрес на електронна поща: dsp-ruse@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Две Могили"
Адрес: обл. Русе, общ. Две могили, гр. Две могили, ул. Кирил и Методий №14, п.к. 7150
Код за междуселищно избиране: 08141
Телефон за връзка: (08141)2731
Адрес на електронна поща: dsp-dvemogili@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ветово"
Адрес: обл. Русе, общ. Ветово, гр. Ветово, ул. Трети март № 19, п.к. 7080
Код за междуселищно избиране: 08161
Телефон за връзка: (08161)2810
Адрес на електронна поща: dsp-vetovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Бяла"
Адрес: обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, пл.Екзарх Йосиф I №3, п.к. 7100
Код за междуселищно избиране: 0817
Телефон за връзка: (0817)73091
Адрес на електронна поща: dsp-bqla@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Самуил"
Адрес: обл. Разград, общ. Самуил, гр. Самуил, ул. Хаджи Димитър №5, п.к. 7454
Код за междуселищно избиране: 08477
Телефон за връзка: (08477)2121
Адрес на електронна поща: dsp-samuil@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Разград"
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул. Княз Борис № 72, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)661220
Адрес на електронна поща: dsp-razgrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кубрат"
Адрес: обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен II № 3, п.к. 7300
Код за междуселищно избиране: 0848
Телефон за връзка: (0848)72186
Адрес на електронна поща: dsp-kubrat@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Исперих"
Адрес: обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул.Въча №6, п.к. 7400
Код за междуселищно избиране: 08431
Телефон за връзка: (08431)3308
Адрес на електронна поща: dsp-isperih@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Хисаря"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. Гладстон №12, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62693
Адрес на електронна поща: dsp-hisarq@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Стамболийски"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Стамболийски, гр. Стамболийски, ул. Осми март №3, п.к. 4210
Код за междуселищно избиране: 0339
Телефон за връзка: (0339)63220
Адрес на електронна поща: dsp-stamboliiski@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Родопи"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Родопи, гр. Пловдив, бул. Руски № 13, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)260692
Адрес на електронна поща: dsp-rodopi@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Раковски"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски, ул. Детелина №2, п.к. 4150
Код за междуселищно избиране: 03151
Телефон за връзка: (03151)4764
Адрес на електронна поща: dsp-rakovski@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Първомай"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Първомай, гр. Първомай, ул. Братя Миладинови № 50, п.к. 4270
Код за междуселищно избиране: 0336
Телефон за връзка: (0336)62213
Адрес на електронна поща: dsp-parvomai@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Пловдив"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, бул. Руски №13 ет.2, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)628981
Адрес на електронна поща: dsp-plovdiv@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Марица"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Марица, гр. Пловдив, бул. Дунав №100 ет.3, п.к. 4003
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)968936
Адрес на електронна поща: dsp-marica@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Карлово"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, ул. Екзарх Йосиф № 14, п.к. 4300
Код за междуселищно избиране: 0335
Телефон за връзка: (0335)95551
Адрес на електронна поща: dsp-karlovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Асеновград"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, ул. Христо Ботев № 18, п.к. 4230
Код за междуселищно избиране: 0331
Телефон за връзка: (0331)67487
Адрес на електронна поща: dsp-asenovgrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Червен Бряг"
Адрес: обл. Плевен, общ. Червен бряг, гр. Червен бряг, ул Хан Кубрат №18а, п.к. 5980
Код за междуселищно избиране: 0659
Телефон за връзка: (0659)99828
Адрес на електронна поща: dsp-chervenbreg@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Плевен"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, пл. Ив.Миндиликов №8, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)882712
Адрес на електронна поща: dsp-pleven@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Никопол"
Адрес: обл. Плевен, общ. Никопол, гр. Никопол, пл. Европа №11, п.к. 5940
Код за междуселищно избиране: 06541
Телефон за връзка: (06541)3418
Адрес на електронна поща: dsp-nikopol@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Левски"
Адрес: обл. Плевен, общ. Левски, гр. Левски, бул.България №58, п.к. 5900
Код за междуселищно избиране: 0650
Телефон за връзка: (0650)83797
Адрес на електронна поща: dsp-levski@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кнежа"
Адрес: обл. Плевен, общ. Кнежа, гр. Кнежа, ул.Марин Боев №95 ет.2, п.к. 5835
Код за междуселищно избиране: 09132
Телефон за връзка: (09132)7616
Адрес на електронна поща: dsp-kneja@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Долна Митрополия"
Адрес: обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. Цоньо Матев №5, п.к. 5855
Код за междуселищно избиране: 06552
Телефон за връзка: (06552)2509
Адрес на електронна поща: dsp-d.mitropoliq@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Белене"
Адрес: обл. Плевен, общ. Белене, гр. Белене, ул. България №37, п.к. 5930
Код за междуселищно избиране: 0658
Телефон за връзка: (0658)31162
Адрес на електронна поща: dsp-belene@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Трън"
Адрес: обл. Перник, общ. Трън, гр. Трън, пл.Владо Тричков №1, п.к. 2460
Код за междуселищно избиране: 07731
Телефон за връзка: (07731)2145
Адрес на електронна поща: dsp-trun@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Радомир"
Адрес: обл. Перник, общ. Радомир, гр. Радомир, ул.Кирил и Методий №9, п.к. 2400
Код за междуселищно избиране: 0777
Телефон за връзка: (0777)80405
Адрес на електронна поща: dsp-radomir@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Перник"
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, ул.Радомир №1, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)600908
Адрес на електронна поща: dsp-pernik@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Септември"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември, бул. България № 70, п.к. 4490
Код за междуселищно избиране: 03561
Телефон за връзка: (03561)3586
Адрес на електронна поща: dsp-septemvri@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ракитово"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Ракитово, гр. Ракитово, ул. Христо Ботев № 4, п.к. 4640
Код за междуселищно избиране: 03542
Телефон за връзка: (03542)2201
Адрес на електронна поща: dsp-rakitovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Пещера"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пещера, гр. Пещера, ул. Дойранска епопея №5, п.к. 4550
Код за междуселищно избиране: 0350
Телефон за връзка: (0350)64368
Адрес на електронна поща: dsp-peshtera@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Панагюрище"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Панагюрище, гр. Панагюрище, ул. Д-р Лонг № 3, п.к. 4500
Код за междуселищно избиране: 0357
Телефон за връзка: (0357)64066
Адрес на електронна поща: dsp-panagiurishte@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Пазарджик"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул.Екзарх Йосиф №19, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)444868
Адрес на електронна поща: dsp-pazardjik@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Велинград"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №16, п.к. 4600
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: (0359)51064
Адрес на електронна поща: dsp-velingrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Батак"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Батак, гр. Батак, пл.Освобождение №5, п.к. 4580
Код за междуселищно избиране: 03553
Телефон за връзка: (03553)2136
Адрес на електронна поща: dsp-batak@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Чипровци"
Адрес: обл. Монтана, общ. Чипровци, гр. Чипровци, ул. Витоша №2, п.к. 3460
Код за междуселищно избиране: 09554
Телефон за връзка: (09554)2118
Адрес на електронна поща: dsp-chiprovtzi@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Монтана"
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, пл. Жеравица №3 ет. 2, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)307185
Адрес на електронна поща: dsp-montana@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Лом"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, ул. Пристанищна 52, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)60283
Адрес на електронна поща: dsp-lom@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Берковица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Берковица, гр. Берковица, пл. Йордан Радичков №2, п.к. 3500
Код за междуселищно избиране: 0953
Телефон за връзка: (0953)88067
Адрес на електронна поща: dsp-berkovica@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Троян"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, ул. Д-р Спас Бояджиев №10, п.к. 5600
Код за междуселищно избиране: 0670
Телефон за връзка: (0670)64771
Адрес на електронна поща: dsp-troqn@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Тетевен"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Тетевен, гр. Тетевен, ул. Димитър Благоев №2А, п.к. 5700
Код за междуселищно избиране: 0678
Телефон за връзка: (0678)52307
Адрес на електронна поща: dsp-teteven@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Луковит"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Луковит, гр. Луковит, ул. Възраждане № 53-55, п.к. 5770
Код за междуселищно избиране: 0697
Телефон за връзка: (0697)55075
Адрес на електронна поща: dsp-lukovit@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ловеч"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. Търговска № 24, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)603034
Адрес на електронна поща: dsp-lovech@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кюстендил"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул.Демокрация №55, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: (078)550471
Адрес на електронна поща: dsp-kyustendil@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Дупница"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница, ул.Солун №4, п.к. 0701
Код за междуселищно избиране: 0701
Телефон за връзка: (0701)50774
Адрес на електронна поща: dsp-dupnica@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Бобошево"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Бобошево, гр. Бобошево, ул.Иван Кепов №3, п.к. 2660
Код за междуселищно избиране: 07046
Телефон за връзка: (07046)2453
Адрес на електронна поща: dsp-boboshevo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Бобов дол"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Бобов дол, гр. Бобов дол, ул. 27-ми октомври № 2, п.к. 2670
Код за междуселищно избиране: 0702
Телефон за връзка: (0702)63469
Адрес на електронна поща: dsp-bobovdol@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Момчилград"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Момчилград, ул. Васил Левски №8, п.к. 6800
Код за междуселищно избиране: 03631
Телефон за връзка: (03631)6534
Адрес на електронна поща: dsp-momchilgrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кърджали"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, ул.Миньорска№1, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)61867
Адрес на електронна поща: dsp-kardjali@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Крумовград"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Крумовград, гр. Крумовград, ул.Трети март №3, п.к. 6900
Код за междуселищно избиране: 03641
Телефон за връзка: (03641)7250
Адрес на електронна поща: dsp-krumovgrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кирково"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кирково, гр. Кирково, ул.Димитър Благоев №34, п.к. 6884
Код за междуселищно избиране: 03679
Телефон за връзка: (03679)2108
Адрес на електронна поща: dsp-kirkovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Джебел"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Джебел, гр. Джебел, ул.Еделвайс №74, п.к. 6850
Код за междуселищно избиране: 03632
Телефон за връзка: (03632)2302
Адрес на електронна поща: dsp-djebel@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Ардино"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Ардино, гр. Ардино, ул.Бели брези |№29, п.к. 6750
Код за междуселищно избиране: 03651
Телефон за връзка: (03651)4054
Адрес на електронна поща: dsp-ardino@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Тервел"
Адрес: обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, ул. Св. Св. Кирил и Методии № 8, п.к. 9450
Код за междуселищно избиране: 05751
Телефон за връзка: (05751)2007
Адрес на електронна поща: dsp-tervel@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Каварна"
Адрес: обл. Добрич, общ. Каварна, гр. Каварна, ул. Добротица №34, п.к. 9650
Код за междуселищно избиране: 0570
Телефон за връзка: (0570)83128
Адрес на електронна поща: dsp-kavarna@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Добрич"
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, бул.Добруджа№ 8 А, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)667934
Адрес на електронна поща: dsp-dobrich@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Генерал Тошево"
Адрес: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов № 18, п.к. 9500
Код за междуселищно избиране: 05731
Телефон за връзка: (05731)2532
Адрес на електронна поща: dsp-g.toshevo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Балчик"
Адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, ул. Черно море №18, п.к. 9600
Код за междуселищно избиране: 0579
Телефон за връзка: (0579)72049
Адрес на електронна поща: dsp-balchik@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Оряхово"
Адрес: обл. Враца, общ. Оряхово, гр. Оряхово, ул.Коста Лулчев №20, п.к. 3300
Код за междуселищно избиране: 09171
Телефон за връзка: (09171)3036
Адрес на електронна поща: dsp-orqhovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Мездра"
Адрес: обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра, ул. Иван Вазов №2 ет.2, п.к. 3100
Код за междуселищно избиране: 0910
Телефон за връзка: (0910)92923
Адрес на електронна поща: dsp-mezdra@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Козлодуй"
Адрес: обл. Враца, общ. Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. Хаджи Димитър №1, п.к. 3320
Код за междуселищно избиране: 0973
Телефон за връзка: (0973)81196
Адрес на електронна поща: dsp-kozlodui@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Враца"
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. Лукашов №1, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)665150
Адрес на електронна поща: dsp-vraca@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Бяла Слатина"
Адрес: обл. Враца, общ. Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум №75, п.к. 3200
Код за междуселищно избиране: 0915
Телефон за връзка: (0915)88333
Адрес на електронна поща: dsp-b.slatina@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Севлиево"
Адрес: обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, ул. Хан Аспарух №5, п.к. 5400
Код за междуселищно избиране: 0675
Телефон за връзка: (0675)35275
Адрес на електронна поща: dsp-sevlievo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Габрово"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. Брянска №30, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)806796
Адрес на електронна поща: dsp-gabrovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Кула"
Адрес: обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, ул.Възраждане № 40, п.к. 3800
Код за междуселищно избиране: 0938
Телефон за връзка: (0938)33150
Адрес на електронна поща: dsp-kula@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Димово"
Адрес: обл. Видин, общ. Димово, гр. Димово, ул. В. Коларов № 1, п.к. 3750
Код за междуселищно избиране: 09341
Телефон за връзка: (09341)2376
Адрес на електронна поща: dsp-dimovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:00, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Видин"
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул.Еделвайс№5, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)601640
Адрес на електронна поща: dsp-vidin@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Брегово"
Адрес: обл. Видин, общ. Брегово, гр. Брегово, ул.Александър Стамболийски №4, п.к. 3790
Код за междуселищно избиране: 09312
Телефон за връзка: (09312)3315
Адрес на електронна поща: dsp-bregovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Белоградчик"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул.Княз Борис І №17, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: (0936)53227
Адрес на електронна поща: dsp-belogradchik@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Стражица"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, ул. Казаларска царица № 2, п.к. 5150
Код за междуселищно избиране: 06161
Телефон за връзка: (06161)3587
Адрес на електронна поща: dsp-stragica@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Свищов"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, ул. Димитър Анев №4, п.к. 5250
Код за междуселищно избиране: 0631
Телефон за връзка: (0631)60281
Адрес на електронна поща: dsp-svishtov@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Павликени"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, ул. Бачо Киро №15, п.к. 5200
Код за междуселищно избиране: 0610
Телефон за връзка: (0610)53477
Адрес на електронна поща: dsp-pavlikeni@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Елена"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, ул. Иларион Макариополски № 32, п.к. 5070
Код за междуселищно избиране: 06151
Телефон за връзка: (06151)6852
Адрес на електронна поща: dsp-elena@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Горна Оряховица"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. Патриарх Евтимий №5, п.к. 5100
Код за междуселищно избиране: 0618
Телефон за връзка: (0618)60415
Адрес на електронна поща: dsp-g.orqhovica@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Велико Търново"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, площад Център № 2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)625951
Адрес на електронна поща: dsp-v.tarnovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Провадия"
Адрес: обл. Варна, общ. Провадия, гр. Провадия, ул. Цар Освободител № 69, п.к. 9200
Код за междуселищно избиране: 0518
Телефон за връзка: (0518)47169
Адрес на електронна поща: dsp-provadiq@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Долни Чифлик"
Адрес: обл. Варна, общ. Долни чифлик, гр. Долни чифлик, ул. Армейска №15, п.к. 9120
Код за междуселищно избиране: 05142
Телефон за връзка: (05142)2460
Адрес на електронна поща: dsp-d.chiflik@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Девня"
Адрес: обл. Варна, общ. Девня, гр. Девня, ул. Петрича № 10, п.к. 9163
Код за междуселищно избиране: 0519
Телефон за връзка: (0519)96655
Адрес на електронна поща: dsp-devnq@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Вълчи дол"
Адрес: обл. Варна, общ. Вълчи дол, гр. Вълчи дол, пл. Христо Ботев №1, п.к. 9280
Код за междуселищно избиране: 05131
Телефон за връзка: (05131)3522
Адрес на електронна поща: dsp-v.dol@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Варна"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, ул.Генерал Колев № 96, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)607650
Адрес на електронна поща: dsp-varna@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Царево"
Адрес: обл. Бургас, общ. Царево, гр. Царево, ул. Крайморска № 14, п.к. 8260
Код за междуселищно избиране: 0590
Телефон за връзка: (0590)52182
Адрес на електронна поща: dsp-carevo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Созопол"
Адрес: обл. Бургас, общ. Созопол, гр. Созопол, пл.Черно море №1, п.к. 8130
Код за междуселищно избиране: 0550
Телефон за връзка: (0550)24085
Адрес на електронна поща: dsp-sozopol@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Руен"
Адрес: обл. Бургас, общ. Руен, гр. Руен, ул.Изгрев №18, п.к. 8540
Код за междуселищно избиране: 05944
Телефон за връзка: (05944)6207
Адрес на електронна поща: dsp-ruen@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Поморие"
Адрес: обл. Бургас, общ. Поморие, гр. Поморие, ул.Солна №15, п.к. 8200
Код за междуселищно избиране: 0596
Телефон за връзка: (0596)25240
Адрес на електронна поща: dsp-pomorie@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Карнобат"
Адрес: обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат, ул. Стефана Чамурова № 51, п.к. 8400
Код за междуселищно избиране: 0559
Телефон за връзка: (0559)22890
Адрес на електронна поща: dsp-karnobat@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Бургас"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, к-с Лазур бл. 89 до вход А, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)813986
Адрес на електронна поща: dsp-burgas@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Айтос"
Адрес: обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос, ул. Васил Левски № 5, п.к. 8500
Код за междуселищно избиране: 0558
Телефон за връзка: (0558)26340
Адрес на електронна поща: dsp-aitos@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Якоруда"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Якоруда, гр. Якоруда, ул. П.Р. Славейков № 10, п.к. 2790
Код за междуселищно избиране: 07442
Телефон за връзка: (07442)3173
Адрес на електронна поща: dsp-qkoruda@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Сандански"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Сандански, гр. Сандански, ул.Македония № 53, п.к. 2800
Код за междуселищно избиране: 0746
Телефон за връзка: (0746)30581
Адрес на електронна поща: dsp-sandanski@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Разлог"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог, ул."Архитект Александър Г. Баров" №2, п.к. 2706
Код за междуселищно избиране: 0747
Телефон за връзка: 80460
Адрес на електронна поща: dsp-razlog@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Петрич"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич, ул.Славянска№2, п.к. 2850
Код за междуселищно избиране: 0745
Телефон за връзка: (0745)61331
Адрес на електронна поща: dsp-petrich@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Гоце Делчев"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. Солун №20, п.к. 2900
Код за междуселищно избиране: 0751
Телефон за връзка: 60376
Адрес на електронна поща: dsp-g.delchev@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

 

Дирекция "Социално подпомагане-Благоевград"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)073881766
Адрес на електронна поща: dsp-blagoevgrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Информация за административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката можете да намерите тук.

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не