Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на електронно свидетелство за съдимост

Какво представлява услугата

Описание

Електронната услуга на Министерство на правосъдието е достъпна за всеки български гражданин, роден на територията на страната или в чужбина, независимо  от неговия съдебен статус – неосъждан, освобождаван от наказателна отговорност по чл.78а от НК или осъждан. За да заяви своето свидетелство физическото лице е необходимо  да притежава електронен идентификатор по реда на Закона за електронната идентификация или да му е издаден квалифициран електронен подпис или друго средство по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.  Всички електронни свидетелства за съдимост в шестмесечния си срок на валидност чрез  съдържащия се в документа QR код  може да се достъпват и извън територията на страната, даже едновременно, от няколко заинтересовани лица, без да е необходимо електронно средство за идентификация. Електронните свидетелства за съдимост, предназначени да послужат извън страната,  са на български и на английски език, което е улеснение при използването им в чужбина.


Услугата се заявява през Единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“ или на адрес: https://crr.mjs.bg// след избор на средство за автентикация (Квалифициран Ел. Подпис КЕП, Мобилен КЕП Борика, Мобилен КЕП Евротръст, ПИК на НАП) през хоризонталната Система за е-автентикация на МЕУ https://eauth.egov.bg/eauth/ssologin . При електронната автентикация е необходимо наличие на ЕГН на заявителя

 

 

Валидността на свидетелството за съдимост е за срок от шест месеца, считано от датата на издаването му. 

- Правно основание

  • Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост - чл. 35 а

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Услугата се заявява на Единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“ чрез електронен подпис, в който се съдържа информация за ЕГН на заявителя и е издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

 

Не се попълва заявление в е-форма. Необходимата за извършване на услугата информация с лични данни се извлича автоматично от квалифицирания електронен подпис и се визуализира пред заявителя.

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Услугата се заявява през Единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“ или на адрес: https://crr.mjs.bg//    след избор на средство за автентикация (Квалифициран Ел. Подпис КЕП, Мобилен КЕП Борика, Мобилен КЕП Евротръст, ПИК на НАП) през хоризонталната Система за е-автентикация на МЕУ https://eauth.egov.bg/eauth/ssologin . При електронната автентикация е необходимо наличие на ЕГН на заявителя.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Тридневен, след постъпване на държавната такса.

Начини на плащане

По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 3.00 лв.

 

Тя следва да бъде платена в 14-дневен срок от регистриране на заявката по посочена банкова сметка на Министерство на правосъдието. След достъпване на системата за издаване на електронно свидетелство за съдимост на ел. адрес: https://crr.mjs.bg/ със съответното средство за автентикация, системата визуализира информация за банковото плащане, което може да се направи с помощта на портала https://pay.egov.bg/ – Единна входна точка за електронни плащания за централната и местната администрация или по банков път, чрез лично електронно банкиране или на гише в банка БНБ – Централно управление, пл. „Батенберг” № 1.

 

IBAN сметка: BG09BNBG 96613000173701, BIC: BNBGBGSD като  и в „Основание за плащане“ и в „Номер на документа, по който се плаща“ на бюджетното платежно нареждане, задължително се посочва Регистрационният номер на заявлението. За улеснение системата предоставя образец на платежно нареждане с предварително попълнени данни, необходими за заплащане на държавната такса – платежното нареждане е само за улеснение на заявителя, без да е задължително негово използване.

- Резултат от услугата

Описание

Достъпът до електронното свидетелство за съдимост се осъществява чрез QR код, който се предоставя на заявителя по въведената от него електронна поща или на страницата на системата при повторно влизане в системата с електронен подпис.


Всяко трето лице, на което заявителят предостави получения QR код, може да разгледа издаденото електронно свидетелство за съдимост на Единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“. За разглеждане на издаденото електронно свидетелство за съдимост не е необходим електронен подпис.


Електронните свидетелства за съдимост, когато са предназначени за чужбина, са на български и на английски език, което е улеснение при използването им извън страната.

Кой издава резултата от услугата

Министър на правосъдието

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Електронно правосъдие и регистри"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Аксаков" № 5, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02) 9237 355; (02) 9237 379 (стационарни, на цената на един градски разговор), (02) 9237 354; (02)9237 575 (стационарни, на цената на един градски разговор)
Адрес на електронна поща: crstatus@justice.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЗАО "Централно бюро съдимост" и ЗАО "Заверки на документи с Апостил" (Електронна поща: Diana.Koleva@justice.government.bg) продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Министерство на правосъдието

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Да