Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K420S1

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

Какво представлява услугата

Описание

Комплексен проект за инвестиционна инициатива се одобрява от областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение.Частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват едновременно с издаването на разрешение за строеж по мотивирано искане на възложителя.

 

- Правно основание

 • Закон за устройство на територията - чл. 150, ал. 1; чл. 145, ал. 1; чл. 148, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец.

 

Допълнителни документи:

 

 1. Документ за собственост
 2. Проект за ПУП съгласуван по чл. 128, ал. 6 от ЗУТ;
 3. Доказателства за проведено съобщаване на ПУП по чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, с изключение на случаите по ал.13 и констативен акт за постъпили възражения;
 4. Инвестиционен проект в части - 3 екземпляра;
 5. Оценката за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;
 6. Оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т.2 и съгласно изискванията на чл. 144, ал. 1, т. 5 от ЗУТ;

 

Други специфични документи:

 

 1. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води , издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 6 от ЗУТ;
 2. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория, съгласно чл. 143, ал. 1, т. 2 от ЗУТ;
 3. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, съгласно чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ;
 4. Влезли в сила административни актове, необходими за разрешаване на строителството;
 5. Съгласуване с Министерството на културата при условията на Закона за културно наследство (за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони);
 6. Решение по ОВОС (при необходимост);
 7. Документ удостоверяващ строителната стойност на обекта.

 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариално заверено пълномощно

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Областна администрация

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата за електронни форми.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Областен управител

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

- Услугата се предоставя от областните администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не