Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Какво представлява услугата

Описание

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 145, ал. 5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

 

Допълнителни документи:

 • Документ за собственост;
 • Виза за проектиране в случаите чл. 140, ал.3 от ЗУТм
 • Ако имотът е земеделска земя/ в т.ч. със сменено предназначение/ -  актуална скица от Общинска служба „ Земеделие и гори“, или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта / валидност 6 месеца от издаването им/;
 • Скица от одобрена кадастрална карта/ ако имотът е в населеното място без план/;
 • Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти – архитектура; конструктивна /конструктивно становище/ , геодезическа / трасировъчен план и вертикална планировка, ВиК, Ел., ОВК и др. Инсталационни, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; ПБЗ;технологична;ПБ и др. в зависимост от спецификата на обектам
 • Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда/ в случаите, когато се изисква/;
 • Оценка на съответствието, изготвена от лице по чл. 142, ал.6 от ЗУТ или искане за разглеждане от общинския експертен съвет в случаите по чл. 143, ал.3 от ЗУТ – за обектите първа и втора категория задължително с комплексен доклад, а за обектите от по-ниска категория – по желание на възложителя, окомплектована с необходимите лицензи и удостоверения за правоспособност;
 • Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;
 • Становище от регионална здравна инспекция – Габрово/или Министерство на здравеопазването/ за случаите, в които е необходимо;
 • Съгласувателно писмо от НИНКН за обекти – недвижима културна ценност;
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на техническата инфраструктура;
 • Квитанция за платена такса за одобряване на проекти.

Издаване на документ:


След подаване на заявлението, се разглеждат документите и се извършва заверка с подпис и печат.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация
 


или
 


Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не