Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Категоризация на места за настаняване

Какво представлява услугата

Описание

Процедура за получаване на удостоверение за определена категория на място за настаняване

- Правно основание

Закон за туризма - чл. 128, т. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 1. Заявление по образец; 
 2. Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето – оригинал  или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност (по служебен път).
 3. Удостоверение,че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност -оригинал или нотариално заверено копие (по служебен път).
 4. Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец. *
 5. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект. *
 6. Формуляр за определяне на категорията -по образец.
 7. Копия от документи за собственост на обекта.
 8. Документ,удостоверяващ въвеждането в експлоатация на обекта. *
 9. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта.
 10. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник – оригинал.

 

Забележка: * – Не се прилага за къщи за гости, стаи за гости и апартаменти за гости (съгласно чл. 129, ал.2 от Закона за Туризма).

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

 

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не