Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Какво представлява услугата

Описание

Ще Ви бъде издадено удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот, включително незавършено строителство. 

 

- Правно основание

 • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 1. Заявителят иска документа за себе си или е законен представител на друго задължено лице
 • Искане по чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 към ЗМДТ за издаване на удостоверение за данъчна оценка (по образец)
 • Документ за платена такса, в случай, че услугата не е заплатена чрез системата за електронно плащане, поддържана от МЕУ
 • Оригинал и копие на документа за собственост
 • При починал собственик - удостоверение за наследници
 1. Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство
 • Искане по чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 към ЗМДТ за издаване на удостоверение за данъчна оценка (по образец)
 • Документ за платена такса, в случай, че услугата не е заплатена чрез системата за електронно плащане, поддържана от МЕУ
 • Нотариално заверено пълномощно
 1. Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК
 • Искане по чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 към ЗМДТ за издаване на удостоверение за данъчна оценка (по образец)
 • Документ за платена такса, в случай, че услугата не е заплатена чрез системата за електронно плащане, поддържана от МЕУ
 • Съдебно удостоверение
 1. Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК
 • Искане по чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 към ЗМДТ за издаване на удостоверение за данъчна оценка (по образец)
 • Документ за платена такса, в случай, че услугата не е заплатена чрез системата за електронно плащане, поддържана от МЕУ
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган

 

 

При издаване на данъчна оценка на недвижим имот, който е деклариран и за който се заплащат данъци и такси, собственикът не следва да прилага допълнителни документи към заявлението за издаване на оценката.

 

При издаване на данъчна оценка на земеделска земя е необходимо към заявлението да бъде приложено удостоверение от Поземлена комисия за характеристиките на имота, необходими за изготвяне на оценката.

 

При издаване на данъчна оценка на незавършено строителство е необходимо към заявлението да бъде приложена попълнена данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ, в която да бъде описана сградата, която се строи като завършена, и  удостоверение от общинска администрация за етапа на завършеност.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

или
 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата.

 

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

5 дни

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Кой издава резултата от услугата

орган по приходите от Дирекция ПМДТ

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация, отдел "Местни данъци и такси"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не