Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

Какво представлява услугата

Описание

Информация за предоставяната услуга

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ (ЦАО)

Адрес: община Банско, гр. Банско 2700, пл.„Никола Вапцаров”№  1, в сградата на Община Банско.

Работно време: от 07:30 до 18:00 часа без прекъсване oт понеделник до петък

Електронен адрес за комуникация с потребителите: delovodstvo@bansko.bg

Телефони за комуникация с потребителите:

Служители от ЦАО

0749/88648

0749/88619     

*Посочените телефони са стационарни, входящите обаждания се отчитат според Тарифата на абоната.

СРОКЪТ И ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА, ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

7 дни

Изисквани документи:

Заявление (по образец);
Документ за собственост или право на строеж;
Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) - добавя се служебно;
Актуална скица на обект или СОС от СГКК;
Виза за проектиране в случаите на чл. 140 ал.3 от ЗУТ;
Нотариално заверена декларация за липса на СМР;
Уведомление за инвестиционно предложение за промяна на предназначението (неразделна част от заявлението);
Решение на ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от ОВОС( при необходимост);
Нотариално заверени съгласия, решения на общо събрание на ЕС;
Съгласуване по реда на чл.39, ал.3 със съответния министър;
Документ за въвеждане в експлоатация на строежа (удостоверение за търпимост);
Копие от пълномощно (при заявление на пълномощник) заверено „Вярно с оригинала“;
Други (положителни становища от съответните компетентни органи, относно запазване на изискванията, определени с нормативен акт за новото предназначение);
Вносна бележка или платежно нареждане на внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджета издръжка и Българският червен кръст).

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ:

Образци и формуляри можете да намерите на:www.bansko.bg

НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА:

 Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

 Устно в Центъра за административно обслужване.

Чрез лицензиран пощенски оператор.

На e-mail: delovodstvo@bansko.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ:

Ниво на предоставяне на услугата: Едностранна комуникация - информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване: www.bansko.bg;

НАЧИН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА:

По Ваш избор:

Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;
По електронен път на точно упомената електронна поща.

 

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 147а

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Заявление (по образец);
 2. Документ за собственост или право на строеж;
 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) - добавя се служебно;
 4. Актуална скица на обект или СОС от СГКК;
 5. Виза за проектиране в случаите на чл. 140 ал.3 от ЗУТ;
 6. Нотариално заверена декларация за липса на СМР;
 7. Уведомление за инвестиционно предложение за промяна на предназначението (неразделна част от заявлението);
 8. Решение на ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от ОВОС( при необходимост);
 9. Нотариално заверени съгласия, решения на общо събрание на ЕС;
 10. Съгласуване по реда на чл.39, ал.3 със съответния министър;
 11. Документ за въвеждане в експлоатация на строежа (удостоверение за търпимост);
 12. Копие от пълномощно (при заявление на пълномощник) заверено „Вярно с оригинала“;
 13. Други (положителни становища от съответните компетентни органи, относно запазване на изискванията, определени с нормативен акт за новото предназначение);
 14. Вносна бележка или платежно нареждане на внесена такса (освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджета издръжка и Българският червен кръст).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация
 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дни

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Кмет на община

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не