Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Какво представлява услугата

Описание

Подаване на заявление

 

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден, до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по настоящия адрес на лицето. 


Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му. 

 

Разглеждане на заявление

 

Кметът на общината разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

 

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

 

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените заявления на ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването им от избирателния списък по постоянен адрес, включително и при подадено електронно заявление.


След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

- Правно основание

  • Изборен кодекс - чл. 36, ал. 1, ал.2 и ал.3

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Електронното заявяване на услугата е чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/ 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

незабавно

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Кмет на община

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не