Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Вписване в избирателния списък

Какво представлява услугата

Описание

Подаване на заявление.

 

Заявлението се подава от избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник до предизборния ден.

 

Разглеждане на заявление.

 

Кметът на общината/района/кметството/кметският наместник разглеждат заявлението Заявлението се подава от избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник до предизборния ден.


Кметът на общината/района/кметството/кметският наместник разглеждат заявлението незабавно и се произнасят с мотивирано решение.
Избирател, който е изтърпял наказание лишаване от свобода или не е вече под запрещение се вписва в избирателните списъци след представяне на съответен документ, приложен към заявлението. 

 

Вписване в избирателния списък.

 

Вписването се извършва от органите по чл.23, ал. 1 ИК по писмено искане на избирателя до предаването на списъците на СИК.
Отказът за вписване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 2 дни от съобщението.

 

Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 2 дни от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 23, ал. 1 ИК и постановява решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване (чл.45, ал. 1 ИК).

- Правно основание

 • Изборен кодекс - чл. 27, ал.3 и ал.4 във връзка с чл.243 и чл.251

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Попълнено заявление за вписване в избирателния списък

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи" .
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете за генериране на уникален номер на заявката, след това Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер идентифицира заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Общинска администрация

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

незабавно

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Кмет на община

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не