Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2901
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80011AE0Q5UOQ2UJ1GC0

Издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения или чрез нови съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане.

 

Услугата може да бъде заявена от юридически лица, еднолични търговци и физически лица.

 

За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, с приложени посочените документи, съгласно чл.60 на ЗВ.

- Правно основание

 • Закон за водите - чл. 52, ал. 1, т. 4; чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи: 

 

 1. За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

 

 1. Заявление по образец
 2. Актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган (актуална скица на поземлените имоти или копие от кадастралната карта с нанесено местоположение на съоръженията).

 

Когато се предвижда ползването на земеделска земя за неземеделски цели, документите да отразяват промененото
предназначение на земеделските земи.

 

 1. Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата „водоподаване” – когато водовземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения
 2. Документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който са разположени съоръженията за водовземане. 
 3. Нотариално заверена декларация от собствениците на имотите, засегнати от проекта за санитарно-охранителната зона, удостоверяваща, че същите са запознати с ограниченията и забраните, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6, които попадат в проектните санитарно-охранителни зони - при водовземане, предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване

(Декларацията се съставя със съдържание съгласно чл.152 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на
подземните води)

 

 1. Удостоверение за регистрация като земеделски производител – при искане за издаване на разрешително за физическо лице – земеделски производител 
 2. Писмен отказ от ВиК оператора в обособената територия за присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения.

(Документът се съставя със съдържание съгласно чл.154 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на
подземните води)

 

 1. Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите//§140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.61/2010 г. 

Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество се изготвят със съдържание определено в чл.151 и чл. 156 ал. 1, ал.2 и ал.4 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, към която е приложен.
Документът от В и К оператор или друг оператор, удостоверяващ възможността за включване на отпадъчните води от обекта в съществуваща канализационна система (издава се при условията на чл. 125 от Закона за водите и към него се прилага скица в подходящ мащаб с посочени местоположението на обекта, който формира отпадъчните води, и определеното от В и К оператора място за присъединяване)


 

 1. За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземнисъоръжения

 

 1. Актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган (актуална скица на поземлените имоти или копие от кадастралната карта с нанесено местоположение на съоръженията). Когато се предвижда ползването на земеделска земя за неземеделски цели, документите да отразяват промененото предназначение на земеделските земи;
 2. Заверено копие от документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който са или ще бъдат разположени съоръженията за водовземане;
 3. Нотариално заверена декларация от собствениците на имотите, засегнати от проекта за санитарно-охранителната зона, удостоверяваща, че същите са запознати с ограниченията и забраните, определени в Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, които попадат в проектните санитарно-охранителни зони - при водовземане, предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване (Документът се съставя със съдържание съгласно чл.152 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води);
 4. Удостоверение за регистрация като земеделски производител – при искане за издаване на разрешително за физическо лице – земеделски производител;
 5. Писмен отказ от ВиК оператора в обособената територия за присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения. (Документът се съставя със съдържание съгласно чл.154 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води)
 6. Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите/§140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, обн. ДВ, бр.61/2010 г. 
 7. Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество се изготвят със съдържание определено в чл.151 и чл. 156 ал. 1, ал.3 и ал.4 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, към която се прилагат:
 • Документът от В и К оператор или друг оператор, удостоверяващ възможността за включване на отпадъчните води от обекта в съществуваща канализационна система (издава се при условията на чл. 125 от Закона за водите и към него се прилага скица в подходящ мащаб с посочени местоположението на обекта, който формира отпадъчните води, и определеното от В и К оператора място за присъединяване); 
 • Доклад за резултатите от изпълнени хидрогеоложки проучвания - ако в радиус от 1 километър от мястото на исканото водовземане няма издадени други разрешителни за водовземане (в случаите на чл.156, ал.3, т.4 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води)

(Докладът се изготвя със съдържание съгласно чл.30, ал.1 и 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване
на подземните води)

 

Забележка:

 

 1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.
 2. В оригиналния екземпляр на документите не се прилагат сканирани копия от документи. 
 3. Документи за издаване на разрешителни за водовземане, чрез съществуващи водовземни съоръжения се подават само за съоръжения, оборудвани за водовземане и включени в регистъра на водовземните съоръжения.
 4. Когато от дейността на обекта, който се предвижда да бъде водоснабден се формират отпадъчни води, съдържащи приоритетни вещества, по смисъла на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители или опасни вещества, по смисъла на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води и ВиК операторът на обособената територия удостовери, че не може да включи отпадъчните води в канализационната система, заедно със заявлението за издаване на разрешително за водовземане се подава и заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и процедурата за издаване на разрешително за водовземане се извършва съгласувано с процедурата за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“  към съответната Басейнова дирекция.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Резултат от услугата

Описание

Издаденият индивидуален административен акт да бъде получен по един от следните начини:

 

 1. Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като  пощенс-ките разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки
 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • като вътрешна куриерска пратка
 • като международна препоръчана пощенска пратка

   
 1. Лично от центъра за административно обслужване при компетентния орган;
 2. По електронен път на електронна поща;
 3. Чрез системата за сигурно електронно връчване
   

Кой издава резултата от услугата

Директор на Басейнова дирекция

+ Административни звена, предоставящи услугата

1. Басейнова дирекция "Черноморски район" - гр. Варна, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/ 631 447, (052)687455, обявените телефони са стационарни, обаждането е на цена, съгласно тарифата на съответния оператор
Адрес на електронна поща: bdvarna@bsbd.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време Понеделник - Петък 09.00 - 17.30 часа Без прекъсване


 

2. Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" – гр. Благоевград, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66, п.к. 2700
Телефон за връзка: 073894103, 073894108
Адрес на електронна поща: bdblg@wabd.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30


 

3. Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - гр. Пловдив, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Янко Сакъзов" № 35
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)60 47 20
Адрес на електронна поща: bd_plovdiv@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30


 

4. Басейнова дирекция "Дунавски район" - гр. Плевен, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)885108, (064)885107
Адрес на електронна поща: dunavbd@bddr.org
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не