Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода

Какво представлява услугата

Описание

За откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода кандидатите подават заявление по образец. 

Услугата може да бъде заявена от юридически лица, еднолични търговци или физически лица.

- Правно основание

 • Закон за водите - чл. 44, ал. 1; чл. 52, ал. 1, т. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 1. Заявление по образец;
 2. Актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган (актуална скица на поземлените имоти или копие от кадастралната карта с нанесено местоположение на  съоръженията (когато заявлението е за водовземане чрез нови съоръжения) и на обекта, където се предвижда ползване на минералната вода;
  Когато се предвижда ползването на земеделска земя за неземеделски цели, документите да отразяват промененото предназначение на земеделските земи.
 3. Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията - когато водовземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения. 
 4. Декларация за обстоятелствата по чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда.
 5. Заверено копие на документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода.
 6. Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми (Проектът се изготвя със съдържание съгласно чл.158 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води).
 7. Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите /§140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.)
  (Обосновката на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество се изготвят със съдържание определено в чл.151 и чл. 156, ал. 3 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.).

 

Забележки: 

 

 1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.
 2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.
 3. В оригиналния екземпляр на документите не се прилагат сканирани копия от документи.
 4. Когато от дейността на обекта, който се предвижда да бъде водоснабден се формират отпадъчни води, съдържащи приоритетни вещества, по смисъла на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители или опасни вещества, по смисъла на  Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води и ВиК операторът на обособената територия удостовери, че не може да включи отпадъчните води в канализационната система, заедно със заявлението за издаване на разрешително за водовземане се подава и заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и процедурата за издаване на разрешително за водовземане се извършва съгласувано с процедурата за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води.
   

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към съответната Басейнова дирекция.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Резултат от услугата

Описание

Издаденият индивидуален административен акт да бъде получен по един от следните начини:

 

 1. Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като  пощенс-ките разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки
 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • като вътрешна куриерска пратка
 • като международна препоръчана пощенска пратка

   
 1. Лично от центъра за административно обслужване при компетентния орган;
 2. По електронен път на електронна поща;
 3. Чрез системата за сигурно електронно връчване
   

Кой издава резултата от услугата

Директор на Басейнова дирекция

+ Административни звена, предоставящи услугата

1. Басейнова дирекция "Черноморски район" - гр. Варна, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33
Телефон за връзка: 052/ 631 447

 

2. Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" – гр. Благоевград, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград,  бул. Св. Димитър Солунски №66, п.к. 2700
Телефон за връзка: 073894103, 073894108
Адрес на електронна поща: bdblg@wabd.bg

 

3. Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - гр. Пловдив, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Янко Сакъзов" № 35
Телефон за връзка: 032/60 47 20
Адрес на електронна поща: bd_plovdiv@abv.bg

 

4. Басейнова дирекция "Дунавски район" - гр. Плевен, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, п.к. 5800
Телефон за връзка: (064)885108, (064)885107
Адрес на електронна поща: dunavbd@bddr.org


Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не