Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2940
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B0

Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

Какво представлява услугата

Описание

Тази процедура се прилага в случаите, когато физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия, извършват дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина по оползотворяване и/или обезвреждане на същите, включително предварително третиране преди оползотворяването или обезвреждането и подлежат на разрешителен режим.

 

Заявител на услугата

 • Физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия, които извършват дейности включващи оползотворяване и/ или обезвреждане на опасни отпадъци от лечебни заведения на територията на област Силистра

 

Вътрешен ход на процедурата

 

 • Услугата се заявява писмено или устно (с протокол) в центъра за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ-Силистра и се завежда в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на звеното.
 • Регистрираното заявление се адресира до Директора на РЗИ за резолюция към началник отдел ПЕК/здравен инспектор.
 • Определеният здравен инспектор извършва проверка на представената документация, а при необходимост извършва оглед на място в обекта и изготвя доклад/експертна оценка.
 • Инспекторът/техническото лице изготвя Санитарно удостоверение (хигиенно заключение) за извършване на дейности с опасни отпадъци, при условие, че са спазени изискванията на ЗУО и Указание №1 на МЗ за разделно събиране, съхраняване и обезвреждане на отпадъците от лечебните заведения.
 • При констатирани несъответствия на документите и/или на здравните норми здравния инспектор издава предписание със срок на изпълнение и след проверка за изпълнението се изготвя Санитарно удостоверение (хигиенно заключение).
 • В 10-дневен срок от подаване на документите и при условие, че са спазени всички изисквания, Директора на РЗИ-Силистра издава Санитарно удостоверение (хигиенно заключение) за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина. Подписаният документ се подпечатва и се връчва на заявителя от служител в ЦАО на място или на посочен точен адрес в случай, че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.
 • Цялата служебна преписка по изготвяне на Санитарното удостоверение (хигиенно заключение) се съхранява в досието на обекта в отдел ПЕК и се включва в плана за последващ контрол.

 

 

Резултат от процедурата

 • Хигиенно заключение за извършване на дейност с опасни отпадъци издадено на основание чл. 69, ал.1 т.6 от ЗУО

- Правно основание

 • Закон за управление на отпадъците - чл. 69, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 43, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

 • Заявление (Образец 1795)
 • Класификация на отпадъците
 • Информация за произход и количество на отпадъците; дейности, които ще се извършват; списък на необходимия персонал по длъжности, квалификация и задължения; отговорно лице.
 • Програма за управление на дейностите по отпадъците.
 • Удостоверение за актуално съдебно състояние на фирмата.
 • Технологичен проект за обезвреждане/оползотворяване на отпадъците, съоръжения, капацитет.
 • Авариен план.
 • Решение по оценка на въздействието върху околната среда или решение да не се извършва ОВОС.
 • Подробен устройствен план на имота.
 • Копие на Нотариален акт или на договор за наем, придружен с удостоверителен документ за собственост на имота
 • Документ за платена такса

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата, натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната здравна инспекция със седалище населеното място.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

10 дни

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не