Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2940
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B0

Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Какво представлява услугата

Описание

Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

 

Заявители:  Физически и юридически лица, които са получили разрешение за производство или за търговия на едро по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Лицензии не се изискват за ограничени количества растения и вещества, използвани за образователни и медицински цели, научни и лабораторни изследвания по глава пета, раздел VII на ЗКНВП.

 

 • Лице, получило разрешение за откриване на аптека по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за издаване на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
 • Лице, получило разрешение за откриване на аптека по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за издаване на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
 • Физически и юридически лица, които са получили лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели от приложения № 2 и 3, към чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП (при промяна на обстоятелствата по издадена  лицензия за дейности с наркотични вещества).

 

 

 

- Правно основание

 • Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 32а, ал. 4; чл. 33а, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подава се заявление по образец до Министерството на здравеопазването за издаване или за промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за производство или за търговия на едро с наркотични вещества за медицински цели или за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Министерството на здравеопазването изпраща писмено искане  до инспектора по наркотични вещества към Регионална здравна инспекция за извършване на проверка.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната здравна инспекция със седалище населеното място.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

15 дни от регистриране на заявлението

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не