2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Какво представлява услугата?

Удостоверение за търпимост Ви е необходимо, ако сте собственик на строеж, изграден без строителни документи (незаконен строеж), но който отговаря на условията, посочени в закона (търпим строеж). 


За какво Ви е необходимо удостоверение за търпимост?

 • ограничава възможността строежът да бъде премахнат или забранен за ползване;
 • ако желаете да продадете, подарите, замените или ипотекирате такъв строеж.
Издаването на удостоверение за търпимост НЕ узаконява строежа.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да получи удостоверение за търпимост, строежът трябва да отговаря на следните условия:

 • да е изграден до 31.03.2001 г.;
 • за изграждането му да липсват необходимите разрешения и документи;
 • изграждането му да е било допустимо по разпоредбите, които са действали по време на извършването му, или по действащите в момента разпоредби на Закон за устройство на територията.

 

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 1. Заявление - по образец;
 2. Документ за собственост;
 3. Удостоверение за наследници – при необходимост;
 4. Три копия от одобрен инвестиционния проект в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности /описват се всички части на проекта/;
 5. Оценка за съответствието, изготвена от лице по чл.142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ/окомплектована с изискващите се лицензи, застраховки, удостоверения за правоспособност и др./, или протокол от ОЕСУТ в случаите по чл.142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ;
 6. Други документи, изискващи се по закон в зависимост от спецификата на обекта: Решение по въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС; Решение на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ /за земеделски земи със сменено предназначение/; Становище за противопожарна осигуреност на обекта от РСПБЗН за обекти I и II категория; Разрешително от МОСВ-Басейнова дирекция; Становище от Министерство на здравеопазването; Становище от КАТ др.;
 7. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

 

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. Натиснете с мишката в полето заявител, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
 9. Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:

 

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини:

 1. лично от звеното за административно обслужване;
 2. по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване;
 3. чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес. 

Такси и срокове за издаване

Вижте информация за сроковете и таксите за издаване на удостоверение за търпимост на строеж.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 1. На гише в административно звено за обслужване в брой
 2. По банков път

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината по местоживеене

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция "Специализирана дирекция"
Последна актуализация: 17.07.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}