2047 Категоризация на места за настаняване

Какво представлява услугата?

Процедура за получаване на удостоверение за определена категория на място за настаняване

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 1. Заявление по образец; 
 2. Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето – оригинал  или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност (по служебен път).
 3. Удостоверение,че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност -оригинал или нотариално заверено копие (по служебен път).
 4. Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец. *
 5. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект. *
 6. Формуляр за определяне на категорията -по образец.
 7. Копия от документи за собственост на обекта.
 8. Документ,удостоверяващ въвеждането в експлоатация на обекта. *
 9. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта.
 10. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник – оригинал.

Забележка: * – Не се прилага за къщи за гости, стаи за гости и апартаменти за гости (съгласно чл. 129, ал.2 от Закона за Туризма).

 

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:

З А Я В Л Е Н И Е ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация
Последна актуализация: 20.08.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}