Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

Какво представлява услугата?

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт:

Заявителят подава заявление по образец до ръководителя на администрацията за издаване на удостоверение (УП-3) или заявява услугата устно в отдел „Административно обслужване“. 

 

Изисквания:

Лицето да е било или в момента е в трудови или служебни правоотношения с избраната администрация и/или организациите, на които администрацията е правоприемник.

 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7; Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 3; Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в

Какво е необходимо да приготвя предварително?

- Заявлението по образец

- Копия от трудова/служебна книжка;

- Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице – в оригинал или копие.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия.

 

За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронния формуляр на вашия компютър.
4. Отворете формата с Adobe Reader.
5. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
6. Попълнете полетата във формата.
7. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
8. Натиснете с мишката в полето заявител, за да подпишете електронно формата.
9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към избраната администрация

 

Услугата се предоставя по електронен път и чрез сканиране на издадения документ и изпращането му с електронен подпис чрез официален електронен адрес на избраната администрация.

 

 

Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

На гишето за административно обслужване

Заявлението по образец се подава по един от следните начини:

-        лично – с документ за самоличност;

-        лицензиран пощенски оператор /поща/ - заявлението следва да е в оригинал с нотариална заверка на подписа;

-        от други лица – с приложено изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа;

-        устно в отдел „Административно обслужване“, за което служител от отдела попълва заявление по образец.

 


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката:

 

Как ще получа резултата?

Удостоверението се получава:

- лично – срещу документ за самоличност;

- чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка;

- чрез електронна поща;

- чрез услугата за електронна препоръчана поща (https://edelivery.egov.bg/);

- от други лица – срещу изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа /оригинал или копие, като оригиналът се представя за сверка/.

Изпращането чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка е за сметка на заявителя.

Такси и срокове за издаване

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

безсрочен.

 

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Услугата е безплатна

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от всички администрации

Кой издава удостоверението?

Избраната администрация

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Избраната администрация
Последна актуализация: 15.08.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}