Предоставяне на достъп до обществена информация

Какво представлява услугата?

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт:

Искането за предоставяне на достъп до обществена информация може да бъде подадено писмено или по електронен път – официален електронен адрес или чрез услугата за електронна препоръчана поща (https://edelivery.egov.bg/), както и устно. След регистрацията на заявлението то се насочва съгласно Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация за изготвяне на обосновано решение, което се изпраща на заявителя.

 

Изисквания:

Исканата информация да не е класифицирана по смисъла на ЗЗКИ.

 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

- Закон за достъп до обществена информация – чл. 24,

- Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Искане за достъп до обществена информация;

Протокол за направено устно искане за достъп до обществена информация;

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия.

 

За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронния формуляр на вашия компютър.
4. Отворете формата с Adobe Reader.
5. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
6. Попълнете полетата във формата.
7. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
8. Натиснете с мишката в полето заявител, за да подпишете електронно формата.
9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към избраната администрация.

 

 

Услугата може да се заяви и да се предостави по електронен път.

 

 

Искане за достъп до обществена информация

На гишето за административно обслужване

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката.

 

 

Как ще получа резултата?

- В деловодството на администрацията – лично или от упълномощено лице;

- Чрез лицензиран пощенски оператор: като вътрешна препоръчана пощенска пратка, вътрешна куриерска пратка или международна препоръчана пощенска пратка;

- По електронен път – чрез електронна поща или чрез системата за сигурно електронно връчване.

Такси и срокове за издаване

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

30-дневен от датата на получаване на решението.

 

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Услугата е безплатна, с изключение на заплащането на необходимите консумативи по предоставянето на ДОИ, когато услугата не е заявена за получаване по електронен път.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от всички администрации

Кой издава удостоверението?

Избрана администрация

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Последна актуализация: 15.08.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}