Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

Какво представлява услугата?

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт:

Заявителят подава заявление по образец до ръководителя на администрацията за издаване на удостоверение (УП-3) или заявява услугата устно в отдел „Административно обслужване“. 

 

Изисквания:

Лицето да е било или в момента е в трудови или служебни правоотношения с избраната администрация и/или организациите, на които администрацията е правоприемник.

 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

- Закон за администрацията - §. 1, т. 2, буква “в“;

- Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7;

- Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40; Кодекс на труда – чл. 128а, ал. 1

 

 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

- Заявление по образец;

- Копия от трудова/служебна книжка;

- Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице – в оригинал или копие.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия.

 

За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронния формуляр на вашия компютър.
4. Отворете формата с Adobe Reader.
5. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
6. Попълнете полетата във формата.
7. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
8. Натиснете с мишката в полето заявител, за да подпишете електронно формата.
9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към избраната администрация.

 

 

Услугата  се предоставя и по електронен път чрез сканиране на издадения документи и изпращането му с електронен подпис, чрез официален електронен адрес на избраната администрация.

 

 

Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

На гишето за административно обслужване

Заявлението по образец се подава по един от следните начини:

- лично – с документ за самоличност;

- лицензиран пощенски оператор /поща/ - заявлението следва да е в оригинал с нотариална заверка на подписа;

- от други лица – с приложено изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа;

- устно в отдел „Административно обслужване“, за което служител от отдела попълва заявление по образец.

 

Как ще получа резултата?

Удостоверението се получава:

- лично – срещу документ за самоличност;

- чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка;

- чрез електронна поща;

- чрез услугата за електронна препоръчана поща (https://edelivery.egov.bg/);

- от други лица – срещу изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа /оригинал или копие, като оригиналът се представя за сверка/.

Изпращането чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка е за сметка на заявителя.

Такси и срокове за издаване

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

безсрочен.

 

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Услугата е безплатна

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от всички администрации

Кой издава удостоверението?

Всички администрации

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Всички администрации
Последна актуализация: 15.08.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}