2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Какво представлява услугата?

Чрез  тази услуга имате възможност да получите удостоверение за  сключване на граждански брак в чужбина.

 

Кой може да заяви услугата:

 

 • Български граждани, които желаят да сключат граждански брак в чужбина;
 • Всяко лице, което черпи права от издаването на Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина, при наличието на предпоставките по представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс, Наказателно-процесуален кодекс;
 • Лице, за което е издадено удостоверение по Административно процесуален кодекс за снабдяване с документи от държавни органи;
 • Изрично упълномощено лице.

 

На основание на:

 

 • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4;
 • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6; чл. 110, ал. 1, т. 11;
 • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 20.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

В зависимост от качеството, в което действа заявителят:
 

1. Заявителят иска документа за себе си и ще сключва граждански брак с български гражданин:

 • Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
 • Документ за платена такса.


 2. Заявителят иска документа за себе си и ще сключва граждански брак с чужд гражданин, който не е вписан в регистрите на населението:

 • Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
 • Документ за платена такса;
 • Официален документ, издаден в чужбина, от който са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин.

 3. Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство:

 • Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
 • Документ за платена такса;
 • Нотариално заверено изрично пълномощно.

 4. Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК:

 • Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
 • Документ за платена такса;
 • Съдебно удостоверение.

 5. Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК:

 • Искане съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
 • Документ за платена такса;
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган.

 6. Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК:

 • Искане съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
 • Документ за платена такса;
 • Удостоверение от административен орган, водещ административното производство.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

 

Образци за заявяване на услугата:

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Административно обслужване”
Последна актуализация: 22.10.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}