2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Какво представлява услугата?

На чужд гражданин, който желае да сключи граждански брак в Република България, при необходимост се издава Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България по образец.


Удостоверението се издава, когато чуждият гражданин желае да сключи брак с лице, което е вписано в регистъра на населението и което е дало писмено съгласието си чрез декларация по образец за вписване на личните му данни в утвърдения образец.

 

 

 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 1. ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТРИТЕ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ: / по образец/ - отбелязва се удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 2. Документ за самоличност.
 3. Документ за платена такса.

 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и  изрично нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

 

Искането може да бъде подадено  и във всяка една община пред длъжностно лице по гражданско състояние, което да удостовери самоличността на заявителя. След приемане на искането съответната община го препраща заедно с платежното нареждане към компетентната да издаде искания документ община. 

 

Как да заявя услугата?

По електронен път


Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма можете да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

 

или 

 

натиснете бутона Заяви услугата .

 

Образци за заявяване на услугата:

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Административно обслужване”
Последна актуализация: 22.10.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}