2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Какво представлява услугата?

Удостоверение за семейно положение ще Ви бъде издадено, когато е необходимо да представите справка за семейния Ви статус с информация за съпруг или съпруга и деца.


Кой може да заяви услугата:

 • Лицето, за което се отнася удостоверението за семейно положение, съпруг/а и деца, законните им представители и техни  пълномощници (упълномощени с нотариално заверено пълномощно).
 • Лица, в чийто законен интерес е издаването на удостоверението на трето лице.
 • Всяко лице, което черпи права от издаването му,  и при наличието на предпоставките по представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Административно прецесуален кодекс.
 • Изрично упълномощено лице.

На основание на:

 • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4
 • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
 • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 14

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 •     Искане за издаване на документ.
 •     Документ за платена такса.

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 •     Нотариално заверено изрично пълномощно или друг документ за посредничество, ако искането се подава от посредник.
 •     Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство.
 •     Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 •     Удостоверение от административен орган, водещ административното  производство.
 •     Иницииращ документ/акт.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

За да заявите услугата:

1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

Образци за заявяване на услугата:

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО:

Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

 

Как ще получа резултата?

Резултатът от услугата се получава на гише или по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.

Такси и срокове за издаване

Вижте таблицата със сроковете и таксите за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината по местоживеене

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Административно обслужване”
Последна актуализация: 29.07.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}