2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

Какво представлява услугата?

Извършва се проверка на данните в регистъра за населението и се издава Удостоверение за правно ограничение по образец (Приложение № 8 от Наредбата).
 
Видът на правното ограничение може да бъде: "пълно запрещение", "ограничено запрещение", "лишен от родителски права" или "ограничени родителски права". Когато в регистъра на населението няма данни за наложено правно ограничение на лицето в удостоверението  се вписва само текста "няма".

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За заявяване по електронен път е необходимо да предоставите:

 

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
Пълномощно – изрично и с нотариална заверка на подписа на упълномощителя в случай, че заявителят не е титуляр.
 
За заявяване по електронен път е необходимо да притежавате валидно Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)!
 

За заявяване на услугата на гише е необходимо да предоставите:

 

 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно – изрично и с нотариална заверка на подписа на упълномощителя в случай, че заявителят не е титуляр;
 • Документ за платена такса.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. Натиснете с мишката в полето заявител, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.
Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО:

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община

Как ще получа резултата?

Резултатът от услугата се получава на гише или по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване

Такси и срокове за издаване

Вижте информация за сроковете и таксите за издаване на удостоверение за правно ограничение

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината по местоживеене

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Административно обслужване”
Последна актуализация: 20.12.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}