2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за постоянен адрес след подаване на искане за заявяване или за промяна на постоянен адрес.


Кой може да заяви услугата:  

 • Лицето, за което се отнася удостоверението за постоянен адрес.
 • Упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.
 • Законни представители.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 
 • Искане за издаване на документ;
 • Документ за платена такса;
В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:
 • Документ за собственост.
 • Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции.
 • Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
 • Декларация по образец за извършване на адресна регистрация при фактическо съпружеско съжителство.
 • Договор за наем.
 • Нотариално заверено пълномощно.
 • Настанителна заповед.
 • Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 
 • Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 • Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 • Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 
 • Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 • Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 • Отворете формата с Adobe Reader.
 • Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 • Попълнете полетата във формата.
 • След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 • Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 • След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация
Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:


ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО:

 

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от услугата се получава на гише или по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.

Такси и срокове за издаване

Информация за таксите и срокове за издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път
 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината по местоживеене

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Административно обслужване”
Последна актуализация: 29.07.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}