2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

Какво представлява услугата?

 Изготвяне на експертна оценка на дървесна и храстова растителност: до 5 бр. дървета; до 10 бр. дървета; над 10 бр. дървета.

 

Процедура по предоставяне на услугата:

 

 1. Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 2. Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката към  кмета на община Благоевград;
 3. Кметът назначава комисия, която да извърши оглед на мястото. При огледът се представят и оригинали на приложените към заявлението документи. За извършеният оглед на мястото се съставя протокол.
 4. След извършеният оглед на представените документи и на дървесината и храстовата растителснот се прави и експертната оценка.
 5. Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими документи:

 1. Документ за собственост (при необходимост);
 2. Актуална скица, с дата не по-късна с повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
 3. Копие от протокола за трасиране на земеделска земя;

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връч-ване“ към Общинска администрация.

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:

Заявление за за експертна оценка на дървесина и храстова растителност

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 

 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Кметът на общината
Последна актуализация: 08.10.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}