2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Какво представлява услугата?

Измерване, кубиране и маркиране на дървесината, добита извън горски фонд се извършва след получено разрешение за сеч. 

В разрешението за сеч се вписва длъжностното лице, което ще извърши маркиране на добитата дървесина и ще издаде превозния билет за нейното транспортиране.

Таксата се заплаща след измерване на дървесината и при издаване на превозният билет.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

 

 1. Заявление по образец
 2. Допълнителни документи, съобразно правилата на обинската администрация

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:

Заявление за измерване, кубиране и маркиране на дървесина добита извън горския фонд и/или издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горски територии

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 1. лично от звеното за административно обслужване; 
 2. чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 3. по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида на дърветата.

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 1. На гише в административно звено за обслужване в брой;
 2. На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 3. По банков път.

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината по местоживеене

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация
Последна актуализация: 24.10.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}