2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

Какво представлява услугата?

В случай, че нямате жилище и достатъчно средства, за да наемете такова, може да кандидатствате за настаняване в общинско жилище.

За да бъдете настанени под наем в общинско жилище е необходимо жилищните Ви нужди да бъдат установени, като за това ще Ви бъде издадено удостоверение.

За да ползвате общинско жилище е необходимо Вие и членовете на семейството Ви  да отговаряте на условията:

 • Вие или поне един член на семейство Ви да е българин и да има адресна регистрация и постоянен адрес на територията на общината;
 • Да не притежавате имоти на територията на общината или в близките до нея населени места.
 • Да не сте прехвърляли посочените по-горе видове имоти, на други лица през последните десет години. Изключение от това правило е случаят, в който сте прехвърляли имот в условията на прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице или дарение в полза на общината.
 • Не притежавате имущество на обща стойност, по-голяма от 1/2 от средната пазарна цена на жилище, съответстващо на нуждите на семейството.
 • 1/4 от общия годишен доход на семейство Ви не може да покрие разхода за средна пазарна наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите на семейството.
 • В последните две години не сте живял в общинско жилище и не сте отстраняван от пребиваване в него поради неспазване на договора за наем.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връч-ване“ към Общинска администрация.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата за електронни форми.

 

Образци за заявяване на услугата

Заявление за установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация
Последна актуализация: 08.10.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}