2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за декларирани данни по Закона за местните данъци и такси.

 

Общината издава удостоверение за декларираните от заявителя данни за недвижими имоти и превозни средства.

 

За новопостроените или придобитите по друг начин имоти се уведомява общината по местонахождението на имота, за облагане на собственика, съответно носителя на ограниченото вещно право, с годишен данък върху недвижимите имоти.

 

Превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, се регистрират в съответната община за определяне на дължимия от собственика данък.

 

Правно основание:


Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

  1. Заявление по образец; 
  2. Документ за самоличност - ако заявлението се подава в звеното за административно обслужване;
  3. За заявяване по електронен път е необходимо да притежавате валидно Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)

Как да заявя услугата?

По електронен път

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "Местни данъци и такси" или отдел "Местни приходи" на съответната Общинска администрация.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 
 

  • лично от звеното за административно обслужване; 
  • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
  • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

Вижте информация за сроковете и таксите за издаване на издаване на удостоверение за декларирани данни.

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

  • На гише в административно звено за обслужване в брой
  • По банков път

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината по местоживеене

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция "Специализирана дирекция"
Последна актуализация: 05.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}