2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

Какво представлява услугата?

В разпоредбата на чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е предвидено, че Министерският съвет при определени от него условия и ред, в изключителни случаи, може да отпуска персонални пенсии на лица, които не отговарят на изискванията за отпускане на друг вид пенсия. Условията и редът, при които се отпускат персоналните пенсии, са уредени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 


Съгласно чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от тази наредба, персоналните пенсии се отпускат с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите.


Предложението се изготвя въз основа на решение, прието на сесия на общинския съвет, за внасяне на предложение в Министерския съвет

 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходимите документи са съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 

 

Необходими документи:

а) заявление по образец до Общински съвет, което включва мотивите за отпускане на персоналната пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние;

б) документ за самоличност на лицето и подаващия документи (копие и оригинал за справка);

в) удостоверение за настойничество или попечителство/ документ за настаняване на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и при настойник или попечител/ пълномощно (ако е приложимо) - (копие и оригинал за справка);

г) разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на пенсия; когато няма постановено такова разпореждане, лицето представя документи, установяващи липса на основание за отпускане на друг вид пенсия, или декларация, че няма достатъчно положен осигурителен стаж;

д) удостоверение за раждане на детето (копие и оригинал за справка);

е) препис-извлечение от акт за смърт на починалия родител (копие и оригинал за справка);

ж) удостоверение за наследници на починалия родител (оригинал);

з) декларация за семейно положение и за годишния доход на член от семейството, включително от друга държава, за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в общината и документите, удостоверяващи този доход; при определяне на дохода се ползват и данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО (не е приложимо за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и при настойник или попечител);

и) декларация от лицето, че получава/не получава пенсия, изплащана от друга държава;

к) документ, удостоверяващ статута на лицето на учащ (ако е навършило 18-годишна възраст);

л) за лицата по ал. 2, т. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - документ от общината, че са родили и отгледали 5 и повече деца до 18-годишната им възраст, че не са били лишавани или ограничавани родителските им права и че децата не са били настанявани в държавни заведения за отглеждане за срок, по-голям от една година, освен по здравословни причини;

м) за лицата по ал. 2, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж- решение на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващо, че болният за целия 10-годишен период е бил инвалид с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, който постоянно се е нуждаел от чужда помощ;

н) за лицата по ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - документ за придобит действителен осигурителен стаж не по-малко от 3 години;

 

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връч-ване“ към Общинска администрация.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата за електронни форми.

 

Образци за заявяване на услугата:

Заявление за приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация
Последна актуализация: 08.10.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}