Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Какво представлява услугата?

 Майка (осиновителка) студентка има право на еднократна помощ за отглеждане на дете независимо от доходите на семейството, при условие че:

 

 1. детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на Закона за закрила на детето;
 2. майката (осиновителката) живее постоянно в страната и е студентка в редовна форма на обучение във висше училище, получило акредитация и създадено при условията и по реда на Закона за висшето образование;
 3. майката (осиновителката) е записана като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето;
 4. майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на Кодекса за социално осигуряване.
 • Размерът на помощта се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.
 • Помощта се изплаща на майката (осиновителката), а при невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето.
 • При условията на т. 1, еднократна помощ за отглеждане на дете се предоставя и на самотния баща (осиновител).Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането и, а остатъкът се изплаща след представяне на уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година от детето.

Помощта по се възстановява от лицето, на което е била отпусната, ако до навършване на двегодишна възраст от детето то бъде настанено за отглеждане извън семейството по реда на Закона за закрила на детето поради лишаване от родителски права на основание на Семейния кодекс и/или на основание Закона за закрила на детето.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

 • Заявление-декларация по образец;
 • Копие от удостоверение за раждане на децата, за които се иска помощта;
 • Уверение от висшето училище за лицата, че са записани като редовни студенти към датата на раждане на детето;
 • Лична карта (за справка).

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 
1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.
 

 

За да заявите услугата:

 

 
 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Декларатор за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
 

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.
 

 

или

 

 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата.
 

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга:

 

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца

На гишето за административно обслужване

Услугата се заявява чрез подаване на заявление-декларация по образец, попълнена и подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.

Такси и срокове за издаване

В 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация, а в случаите когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на Закона за семейни помощи за деца, в срок до 30 дни от подаването на заявлението-декларация.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Телефон:

(+359 2) 935 05 18

E-mail:

Последна актуализация: 21.02.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}