649 Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Какво представлява услугата?

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца


На основание на:


Закон за семейни помощи за деца - чл. 7

 

Месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст се отпуска на семейства, чийто доход имат семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година. Те се отпускат за дете до завършване на средно образование, но не и след навършване на 20-годишна възраст.

За да имате право на тези помощи трябва:

 • детето да не е настанено за отглеждане извън семейството, съгласно Закона за закрила на детето;
 • детето да посещава редовно подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • детето трябва да посещава редовно училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • детето живее постоянно в България;
 • детето има всички необходими имунизации и профилактични контролни прегледи, в съответствие с неговата възраст и здравословно състояние.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите административната услуга е необходимо да подготвите следните документи:

 

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
 3. Решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че детето не може да посещава училище – в случаите по чл. 18, ал. 2;
 4. Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите- само в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може по служебен път да получи информация за съдебното решение;
 5. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
 6. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени - само в случаите, в които тази информация не може да бъде получена по служебен път;
 7. В случаите, в които децата се обучават в детски градини и училища извън системата на Министерството на образованието и науката, към заявлението декларация се прилага и удостоверение по образец съгласно приложение № 7, издадено от детската градина/училището, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик, а за новата учебна година – и за децата, записани за първи път в първи клас – в срок до 31 октомври, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 10 от Закона за семейни помощи за деца.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенция за социално подпомагане.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услуга.

 

Образци на документи:

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПО ЧЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

На гишето за административно обслужване

Подайте на заявлението-деклрация по образец и придружаващите документи в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Такси и срокове за издаване

Такси: 

Не се заплаща за услугата

 

Срок за предоставяне на административната услуга: 

14 дни

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Телефон:

(+359 2) 935 05 18

E-mail:

Последна актуализация: 10.10.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}