1173 Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки

Какво представлява услугата?

Многодетните майки имат право на еднократна помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт веднъж годишно.

Заявление-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на Закона и се подава по настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”:

Заявление-декларацията се подава в едномесечен срок от крайната дата на извършеното пътуване. Към него се прилагат и документите, посочени в образеца

 

Правно основание:

 • Закон за семейни помощи за деца - чл. 8г
 • Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца - чл. 34б

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Начин на заявяване:


Чрез подаване на заявление-декларация по образец по настоящ адрес на лицето.

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Билети за извършено пътуване;
 3. Копие от удостоверение за безплатно пътуване, в което превозвачът е отразил извършеното пътуване;
 4. Лична карта (за справка).

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенция за социално подпомагане.

или 


Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ПЪТУВАНЕ НА МНОГОДЕТНИ МАЙКИ ПО ЧЛ. 34б ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8г ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

На гишето за административно обслужване

Подайте заявлението и придружаващите го документи в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Такси и срокове за издаване

Такси: 

 

Не се заплаща за услугата

 

Срок за получаване на административната услуга: 

 

14 дни

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Телефон:

(+359 2) 935 05 18

E-mail:

Последна актуализация: 10.10.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}