2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания

Какво представлява услугата?

Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от кмета на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице. Картата е валидна на територията на цялата страна.

 

Предоставя се на основание на:

Закон за движението по пътищата - чл. 99а

 

Орган по предоставянето на административната услуга:

Кмет на община

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими за изпълнение на услугата документи: 

 

 1. Копие от решението на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност над 71% или над 50 % загубена трудоспособност поради заболявания на опорно-двигателния апарат (сверява се оригинала при подаване на документите);
 2. Копие от лична карта (сверява се оригинала при подаване на документите);
 3. Актуална цветна снимка;
 4. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания (сверява се оригинала при подаване на документите;
 5. Заявление по образец за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, превозващо хора с увреждания. 

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.

III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

За да заявите услугата:

 

1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.

2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.

3. Отворете формата с Adobe Reader.

4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.

5. Попълнете полетата във формата.

6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".

7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.

8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:

 

Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • от упълномощено лице от звеното за административно обслужване. 

Такси и срокове за издаване

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината по местоживеене

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация, Дирекция „Административно обслужване”
Последна актуализация: 08.04.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}