Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година

Какво представлява услугата?

Майката (осиновителката) има право на еднократна помощ за отглеждане на близнаци, независимо от доходите на семейството, когато децата не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето и живеят постоянно в страната.

Размерът на помощта се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година и се изплаща за всяко дете близнак.

  • Помощта по се изплаща на майката (осиновителката), а при невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето.
  • Еднократна помощ за отглеждане на близнаци се предоставя и на самотния баща (осиновител).
  • Еднократна помощ за отглеждане на близнаци се предоставя и на семействата на роднини, близки или приемни семейства - когато в тези семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето са настанени близнаци под 6-месечна възраст.


В случай че майката не е навършила 18 години, дирекция "Социално подпомагане" предприема мерки за закрила в семейна среда съгласно чл. 23 от Закона за закрила на детето.

Помощта се възстановява от лицето, на което е била отпусната, ако до навършване на двегодишна възраст от близнаците те бъдат настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето поради лишаване от родителски права на основание чл. 132, т. 1 и 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за закрила на детето.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта (за справка).

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенция за социално подпомагане

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а от закона за семейни помощи за деца

На гишето за административно обслужване

Подайте по настоящ адрес в дирекция „Социално подпомагане“ заявление-декларация по образец и посочените необходими документи.

Как ще получа резултата?

Резултатът се получава на гише или в системата "Сигурно електронно връчване" в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Телефон:

(+359 2) 935 05 18

E-mail:

Последна актуализация: 12.04.2019
Copyright © 2019 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}