2971 Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител

Какво представлява услугата?

Децата без право на наследствена пенсия от починал родител имат право на месечни помощи.


На основание на:


Закон за семейни помощи за деца - чл. 8е

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Начин на заявяване:


Чрез подаване на заявление-декларация по образец  и придружаващите документи по настоящ адрес

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление-декларация по образец с приложени документи само в случаите, в които тази информация не може да бъде получена по служебен път:
 2. Решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че детето не може да посещава училище – в случаите по ал. 8;
 3. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
 4. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени;
 5. Лична карта – за справка;
 6. В случаите, в които децата се обучават в детски градини и училища извън системата на Министерството на образованието и науката, към заявлението декларация се прилага и удостоверение по образец съгласно приложение № 7, издадено от детската градина/училището, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик, а за новата учебна година – и за децата, записани за първи път в първи клас – в срок до 31 октомври, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 10 от Закона за семейни помощи за деца

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле подпис, за да подпишете електронно формата.
 7. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

 

или


Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга:

 

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ БЕЗ ПРАВО НА НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ ОТ ПОЧИНАЛ РОДИТЕЛ ПО ЧЛ. 8е ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

На гишето за административно обслужване

Подайте заявление-декларация по образец и придружаващите документи в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Такси и срокове за издаване

Такси: 


Не се заплаща за услугата

 

Срок за предоставяне на административната услуга: 


14 дни

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Телефон:

(+359 2) 935 05 18

E-mail:

Последна актуализация: 21.02.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}