Вписване в Регистър на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица, които желаят да предоставят социални услуги

Какво представлява услугата?

Социални услуги се извършват от:

 1. държавата;
 2. общините;
 3. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
 4. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

 

Лицата по т. 3 и 4 могат да предоставят социални услуги на територията на Република България само след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане.

 • Лицата по т. 4 прилагат към заявлението официален превод на документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство.
 • Лицата по т. 3 и 4, които имат лиценз да предоставят социални услуги за деца до 18 години на територията на Република България издаден от председателя на Държавната агенция за закрила на детето се вписват служебно в регистъра към Агенция социално подпомагане в 5-дневен срок след предоставяне от Държавната агенция за закрила на детето на издадения лиценз.

В регистъра се вписват следните обстоятелства:

 1. данни за лицето - име, седалище, вид на лицето;
 2. единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ;
 3. данни за представителството на лицето - име, ЕГН, постоянен и/или настоящ адрес;
 4. видове социални услуги, които ще се предоставят, и номер на лиценза, когато се предоставят услуги за деца;
 5. данни за извършени нарушения при предоставяне на социални услуги;
 6. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;
 7. промени в обстоятелствата по т. 1 - 4;
 8. забележки по вписаните обстоятелства.

 

Доставчиците на социални услуги уведомяват писмено изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за всички промени в обстоятелствата по т. 1 - 4 в 14-дневен срок от настъпването им, като прилагат и съответните документи, които ги доказват.

 

Услугата се предоставя на основание:

Чл. 18, 18б, 18в, 18г и 18д от Закона за социално подпомагане

 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими документи:

 • Заявление за вписване в регистъра по образец;
 • Описание на услугата по образец;
 • Копие от съдебното решение за регистрация на юридическото лице.
 • Копие от действащия устав на юридическото лице.

За вписване в регистъра към Агенцията за социално подпомагане, лицата подават до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане заявление и описание на социалната услуга по утвърдени от него образци и посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ.

 

Агенцията за социално подпомагане извършва служебна проверка в електронната база данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и на регистър БУЛСТАТ.

 

При подаване на заявление за регистрация на нова социална услуга регистрираните доставчици на социални услуги посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ.
 

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“  (https://edelivery.egov.bg/) .
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Декларатор за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Агенция за социално подпомагане.
 

 

или

 

 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга:

 

Заявление за вписване в регистъра по чл. 18б от Закона за социално подпомагане

Описание на социалната услуга за пълнолетни лица по чл.18б, ал.1 от Закона за социалното подпомагане

На гишето за административно обслужване

Заявлението с приложените към него документи се подава лично от лицето, което представлява дружеството/организацията в Обединена приемна на МТСП или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.

Как ще получа резултата?

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане или оправомощено от него длъжностно лице в 7-дневен срок от датата на подаване на заявление издава заповед за вписване в регистъра или издава мотивиран отказ за вписване в регистъра, за който уведомява заявителя.

 • При констатиране на пропуски и/или нередовности в представените документи на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняването им, като 7-дневният срок започва да тече от отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителна информация.
 • Отказ за вписване подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 • Въз основа на заповедта за вписване в регистъра за всяка социална услуга се издава удостоверение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
 • Агенцията за социално подпомагане изпраща по служебен път на Държавната агенция за закрила на детето издадените, подновените и/или преиздадените удостоверения на лицензирани доставчици на социални услуги за деца в тридневен срок от издаването им.

Такси и срокове за издаване

Срок за издаване на заповед за вписване в регистъра: в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението се издава удостоверение за регистрация или се прави мотивиран отказ за регистрация.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Агенция за социално подпомагане – Централно управление

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Агенция за социално подпомагане – Централно управление

Телефон:

(+359 2) 935 05 18

E-mail:

Последна актуализация: 25.02.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}