739 Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Какво представлява услугата?

Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

Правно основание:

 

Закон за семейни помощи за деца - чл. 8

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Начин на заявяване:


Чрез подаване на заявление-декларация по образец по настоящ адрес на лицето

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
 3. Удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно приложение № 3;
 4. Удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване;
 5. Лична карта (за справка);
 6. Копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите - само в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може по служебен път да получи информация за съдебното решение; 
 7. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени  - само в случаите, в които тази информация не може да бъде получена по служебен път

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връч-ване“ към Агенция за социално подпомагане


или

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми.

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА ПО ЧЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

На гишето за административно обслужване

Подайте заявлението и придружаващите документи в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Такси и срокове за издаване

Такси: 

 

Не се заплаща за услугата

 

Срок за предоставяне на административната услуга:

 

14 дни

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Телефон:

(+359 2) 935 05 18

E-mail:

Последна актуализация: 10.10.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}