422 Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Какво представлява услугата?

Семейни помощи се отпускат от дирекции "Социално подпомагане" въз основа на заявление декларация заедно с необходимите документи.

Със подаване на заявлението за услугата ще Ви бъде отпусната еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

Бременните жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, имат право на еднократна помощ при бременност в размер, определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година, когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната.

Когато бременната жена е осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получава обезщетение за бременност и раждане, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване (12 месеца осигурителен стаж), еднократната помощ се изплаща в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, но за не повече от 45 дни.

Еднократната помощ при бременност се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

В случай че бременната жена не е навършила 18 години, дирекция "Социално подпомагане" предприема мерки за закрила в семейна среда съгласно чл. 23 от Закона за закрила на детето.


Правно основание: 


Закон за семейни помощи за деца - чл. 5а

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Начин на заявяване:


Чрез подаване на заявление-декларация по образец и придружаващите го документи до Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето.

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, а ако е настъпило раждане преди 45-дневния период – за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е родено детето;
 3. Удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно приложение № 3;
 4. Копие от болничния лист на наетото лице за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя, или копие на болничния лист и оригинал за справка – от самоосигуряващото се лице;
 5. Медицинско удостоверение за термина на раждане – за неосигурените жени;
 6. Лична карта (за справка).

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връч-ване“ към Агенция за социално подпомагане.

или


Натиснете бутона Заяви услуга

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ ПО ЧЛ. 5а ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

На гишето за административно обслужване

Подайте заявлението-декларация и придружаващите го документи в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Такси и срокове за издаване

Такса:

Не се заплаща за услугата

 

Срок за предоставяне:


14 дни

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Телефон:

(+359 2) 935 05 18

E-mail:

Последна актуализация: 10.10.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}