Издаване на служебна бележка за получени помощи и добавки

Какво представлява услугата?

Услугата се извършва на основание:

Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане - чл. 9
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 25; чл. 26; чл. 27; чл. 28; чл. 29; чл. 30; чл. 31; чл. 42; чл. 45; чл. 48; чл. 50
Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища - чл. 2, ал. 1
Закон за военноинвалидите и военнопострадалите - чл. 17; чл. 18

Служебната бележка може да послужи пред компетентните органи

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими документи:

  • Заявление свободен текст;
  • Лична карта (за справка).

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader.Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенция за социално подпомагане.

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Заявление свободен текст

 

На гишето за административно обслужване

Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление свободен текст.

Такси и срокове за издаване

Издаване на служебна бележка: в 7 –дневен срок от подаване на заявлението.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Телефон:

(+359 2) 935 05 18

E-mail:

Последна актуализация: 12.04.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}