Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Какво представлява услугата?

Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.


Размерът на помощта се определя ежегодно и се диференцира според поредността на децата, родени от майката като за първо, второ и трето дете.При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете.  При определяне поредността на децата се вземат предвид само родените от майката деца, които са живи в момента на раждането.

 

Помощта се изплаща на майката, а при невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето. Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер, определен ежегодно, не по-малък от предходната година.

 

Право на помощ се ползва от бащата, в случай че майката почине преди подаването на заявлението-декларация за отпускане на помощта.
В случай че майката не е навършила 18 години, дирекция "Социално подпомагане" предприема мерки за закрила в семейна среда съгласно чл. 23 от Закона за закрила на детето.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими документи:

 • Заявление-декларация по образец;
 • Копие от разрешението за продължително или постоянно пребиваване на гражданите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и копие от разрешението за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на чужденците;
 • Лична карта (за справка).

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.
 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Декларатор 1 и Декларатор 2 за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
 
Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.
 

 

или

 

 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.
 

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга:

 

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по чл. 6 от закона за семейните помощи за деца

На гишето за административно обслужване

Подайте на заявление-декларация по образец в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Такси и срокове за издаване

Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация се издава заповед за отказ или отпускане на помощта.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Телефон:

(+359 2) 935 05 18

E-mail:

Последна актуализация: 25.02.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}