Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

Какво представлява услугата?

Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане целят да подпомогнат семействата в отглеждането на децата с трайни увреждания в семейна среда и тяхното социално включване.

 

Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се предоставят на родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

 

Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставят, независимо от доходите на семейството, и на семействата на роднини или близки и приемните семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.


Размерите на месечните помощи се определят ежегодно, като не може да бъдат по-ниски от предходната година и се определят в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената работоспособност и в съответствие с предназначението им.
 

Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставят за:

 1. задоволяване на основните и специфичните поради увреждането потребности на децата с трайни увреждания;
 2. осигуряване на грижа и подкрепа в домашна и семейна среда за децата с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

 

Когато децата са настанени на пълна държавна или общинска издръжка в лечебни заведения, както и в специализирани институции и социални услуги в общността от резидентен тип за срок, по-дълъг от един месец, правоимащите не получават месечна помощ за периода на престоя им в тях.

 

Месечните помощи се отпускат от началото на месеца, през който е подадено заявлението-декларация, до изтичането на срока, определен в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. Месечната помощ се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението-декларация, ако то е подадено в тримесечен срок от датата на решението, като размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението-декларация е 50 на сто от размера на помощта.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими документи:

 • Заявление-декларация по образец;
 • Лична карта – за справка;
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 
 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 
 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Декларатор 1 и Декларатор 2 за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
 
Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.
 

 

или
 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.
 

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга:

 

Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца​

На гишето за административно обслужване

Подайте на заявление-декларация по образец в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Такси и срокове за издаване

Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация се издава заповед за отказ или отпускане на помощта.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Телефон:

(+359 2) 935 05 18

E-mail:

Последна актуализация: 25.02.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}