1502 Издаване на решения за възстановяване на регистрацията на търсещи работа лица

Какво представлява услугата?

Регистрацията на търсещите работа лица се възстановява, когато лица с прекратена регистрация, поради неизпълнение на някое от задълженията или препоръките на трудовия посредник, действията и сроковете, включени в плана за дейстиве, подадат заявление за това и представят или предоставят на документи, доказващи наличието на уважителни причини.

 

На основание на:

 • Административнопроцесуален кодекс - чл. 21, ал. 1
 • Закон за насърчаване на заетостта - чл. 20, ал. 6; чл. 21, ал. 1; чл. 21, ал. 2
 • Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 16, ал. 1; чл. 16, ал. 3; чл. 16, ал. 6; чл. 16, ал. 8

Регистрацията на търсещите работа лица се възстановява след подаване на заявление-декларация за промяна на обстоятелствата и представяне/ предоставяне на документи,  доказващи наличието на уважителни причини за настъпването на описаните по-долу факти, представляващи основание за прекратяване на регистрацията, а именно:

 

 • неизпълнение на препоръките на трудовия посредник или действията, сроковете и графика за посещения към плана за действие;
 • неявяване на посочените дата и час в писмената покана от поделението на Агенцията по заетостта;
 • отказ на лицата да приемат предложената им подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни по този закон, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;
 • неуведомяване дирекция "Бюро по труда" в срок от 7 работни дни за настъпване на промяна в декларираните обстоятелства.

 

За уважителни причини се приемат задържане от органите на властта; явяване в съд или друг държавен орган; участие във военноучебен сбор или преподготовка, заболяване и други, удостоверени с официален документ, за които ръководителят на поделението на Агенцията по заетостта е уведомен своевременно.

 

Заявлението-декларация за възстановяване на регистрацията се подава до директора на дирекция "Бюро по труда" в срок 7 работни дни от отпадане на уважителната причина.

 

Решението се издава в срок 14 календарни дни от датата на постъпване на заявлението-декларация от лицето, придружено със съответните документи, удостоверяващи наличието на уважителна причина.  

 

В 3-дневен срок след издаване на решението за възстановяване на регистрацията или отказ за възстановяване на регистрацията на лицето се съобщава за  това.

 

Търсещото работа лице се уведомява за съдържанието на решението, както и за реда и срока за неговото обжалване.

 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими документи:

 

 • Заявление-декларация за възстановяване на регистрацията 

 

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към дирекция "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес на търсещото работа лице.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга:

Заявление-декларация за възстановяване на регистрацията

 

На гишето за административно обслужване

Подайте заявление-декларация за възстановяване на регистрацията по образец в Дирекция „Бюро по труда“ по настоящ или постоянен адрес.

Как ще получа резултата?

Решението за възстановяване на регистрацията се издава в срок 14 календарни дни от датата на постъпване на заявлението-декларация от лицето, придружено със съответните документи, удостоверяващи наличието на уважителна причина.  

Такси и срокове за издаване

Не се заплаща за услугата

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекции "Бюро по труда" (ДБТ) по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Бюро по труда“ по настоящ адрес

Телефон:

02/ 980 87 19

E-mail:

Последна актуализация: 17.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}