1956 Включване в обучение на възрастни

Какво представлява услугата?

Административната услуга предоставя възможност за придобиване/повишаване на професионална квалификация или ключови компетентности в съответствие с потребностите на пазара на труда.

 

Включването в обучение на възрастни има за цел повишаване пригодността за заетост на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда чрез професионални обучения, обучения по ключови компетентности и социални умения и с оглед преодоляване на несъответствията на пазара на труда. Подпомагане на работодателите с оглед задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила.

 

На безработните лица, желаещи да се включат в обучение на възрастни се предоставя информация за:

 • възможностите за включване в обучение на възрастни;
 • обучаващи институции, както и за легитимни документи, които следва да се издадат след успешното завършване на обучението;
 • конкретното обучение относно срок на обучението, условия за получаване на стипендия за периода на обучението, както и на транспортни и квартирни разходи, в случай, че обучението се провежда в друго населено място и др.

 

За целта лицата подават заявление, по утвърден образец. За да се включат в професионално обучение, безработните лица, трябва да имат:

 • за първа степен завършен начален етап на основното образование (IV клас) или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) или на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО;
 • втора степен: завършен първи гимназиален етап - за начално професионално обучение (Х клас);
 • трета степен: придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование.

 

За включване в обучение за придобиване на ключови компетентности не се изисква лицето да притежава определено минимално входящо образователно равнище.

 

След подаване на заявлението се извършва:

 • проверка за наличието на евентуални пречки за включване в обучение, като липса на съответно входящо образователно ниво, здравословни проблеми и др. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
 • подбор в зависимост от определени условия за включване в обучение в рамките на конкретна програма/проект или определени изисквания към лицата от работодател, осигуряващ последваща реализация.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими документи:

 • заявление, по утвърден образец

 

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към дирекция "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес на търсещото работа лице.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга:

Заявление за включване в обучение на възрастни

 

На гишето за административно обслужване

Подайте Заявление за включване в обучение на възрастни по образец в Дирекция „Бюро по труда“ по настоящ или постоянен адрес.

Такси и срокове за издаване

Не се заплаща за услугата

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекции "Бюро по труда" (ДБТ) по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекции "Бюро по труда" (ДБТ) по настоящ адрес

Телефон:

02/ 980 87 19

E-mail:

Последна актуализация: 17.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}