1168 Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица

Какво представлява услугата?

Регистрацията в дирекция "Бюро по труда" на търсещите работа лица се извършва след подаване на заявление-декларация за регистрация.

 

 На основание на:

 • Закона за насърчаване на заетостта - чл. 18, ал. 1; чл. 18, ал. 2; чл. 18, ал. 3; чл. 18, ал. 4; чл. 18, ал. 5
 • Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 14, ал. 1; чл. 14, ал. 2; чл. 14, ал. 6; чл. 15, ал. 1; чл. 15, ал. 2
 •  Регистрацията се извършва в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта дирекция "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес на търсещото работа лице.

В дирекции “Бюро по труда” като търсещо работа лице може да се регистрира, всеки навършил 16 годишна възраст:

 • български гражданин;
 • гражданин на страни-членки на Европейския съюз или на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария;
 • чужденец с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;
 • лице, на което е предоставено убежище или международна закрила;
 • лице, ползващо се с правата по чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците
 • лице, за което това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;
 • лице - гражданин на трети държави, което е член на семейство на български граждани или на граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 • член на семейството на чужденец, получил разрешение за дългосрочно пребиваване;
 • притежател на синя карта на ЕС, останал без работа в рамките на три месеца или желаещ да смени работодателя си.

 

Вътрешен ход на административната услуга

 

Заявлението-декларация за регистрация с приложените документи се подава до директора на дирекция "Бюро по труда".

Регистрацията се извършва при подаване на заявлението-декларация на място в дирекция „Бюро по труда”. В този случай заявлението-декларация за регистрация може да бъде изготвено със съдействието на трудов посредник. В тези случаи, формулярът за регистрация се изготвя чрез информационната система на Агенция по заетостта, разпечатва се от трудовия посредник и и се предоставя на лицето за проверка на въведените данни. За потвърждаване на достоверността на отразената информация  заявлението се подписва от кандидата за регистрация.

В случаите, когато заявлението-декларация за регистрация е подадено по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор регистрацията се извършва в деня на получаване (отваряне) на документа, както следва:

 • в деня на подаване - заявлението-декларация за регистрация е получено /отворено/ в рамките на работния ден във времето от 8:30 – 16:45 ч.;
 • в рамките на следващия или в първия работен ден - заявлението-декларация за регистрация е подадено /изпратено/ във времето от 17:00 – 8:00 ч. или в почивен ден.

Независимо от начина на подаване на заявлението, извършването на регистрация в бюрото по труда се удостоверява с регистрационна карта, в която се отразява регистрационния номер на търсещото работа лице, трудовия посредник и датата на следваща среща/контакт с него за разработване на индивидуален план за действие и стъпки за търсене на работа. Регистрационната карта се предоставя на кандидата по начина, по който той е отправил заявелнието за регистрация. По същия начин се изпраща и информация (решение за отказ от регистрация) на лицата, на които се отказва регистрация.

В случай, че към момента на регистрация търсещото работа лице не разполага със всички съпътстващи документи, това не е основание за отказ на регистрация. В този случай ще трябва да се декларира последна месторабота, заемана длъжност и дата на освобождаване; притежавано образование и допълнителни знания умения и компетентности; наличие на процент намалена работоспособност. Документите могат да бъдат представени/изпратени допълнително при посещение на дирекция "Бюро по труда" за изготвяне на индивидуален план за действие или за среща с трудов посредник.

В зависимост от декларирания от лицето статус, търсещите работа лица имат право да ползват различни услуги, в съответствие с чл. 19, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта.

С въвеждането на данни за търсещото работа лице в информационната система на Агенция по заетостта автоматично се генерира регистрационен номер.
На търсещите работа лица се издава регистрационна карта, в която се вписват препоръките от плана за действие и сроковете за тяхното изпълнение.


Важно е да се знае, че търсещите работа лица могат да бъдат регистрирани само в една дирекция "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес.

Важно е да се знае, че не се извършва регистрация, когато подателят на заявлението е лице, което е: 

 • с прекратена предходна регистрация, поради неизпълнение на задълженията към дирекцията "Бюро по труда" и не са изтекли 6 месеца от прекратяването;
 • дисциплинарно уволнено от програма или мярка по Закона за насърчаване на заетостта и не са изтекли 12 месеца от уволнението.

При отказ за регистрация директорът на дирекция "Бюро по труда" издава решение, което се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Регистрацията се извършва лично въз основа на заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и представяне на: 

 • документ за самоличност или документ за пребиваване;
 • документи за придобито образование и/или квалификация;
 • решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд;
 • писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства и/или други документи в случаите, когато са необходими и данните не могат да бъдат получени по служебен път.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази за да се генерира уникален номер на заявката. 
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване . Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като генерирате уникален номер на заявка, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма, и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към дирекция "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес на търсещото работа лице.

 

 

или

 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

 

Забележка: След успешна регистрация в Дирекция "Бюро по труда", за определяне на правото на парично обезщетение за безработица е необходимо да подадете „Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО” до избрано от Вас териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ). Заявлението може да подадете по електронен път на следния адрес:  https://serviceseprocess.nssi.bg/services.aspx 

 

Важно: За подаване на „Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО”  по електронен път е необходимо да  притежавате персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ или валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) (различен от  облачен/мобилен КЕП), издаден от доставчик на удостоверителни услуги. Потребителите, притежаващи облачен/мобилен КЕП, могат да получат предварително ПИК на НОИ, използвайки услугата Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ 

 

Допълнителна информация можете да намерите на следния адрес : https://www.noi.bg/forusers/faq/191-faqbgunemplkso/5896-zaiavlbezrab02042020

 

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга:

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за регистрацията в дирекция "Бюро по труда" на търсещите работа лица

На гишето за административно обслужване

Подайте ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за регистрацията на търсещите работа лица по образец в Дирекция „Бюро по труда“ по постоянен или настоящ адрес.

Как ще получа резултата?

Търсещите работа лица, желаещ да се регистрират ще получават обратно на профила си в системата за сигурно електронно връчване, от който са изпратили заявлението си - Регистрационна карта с регистрационен номер и посочена дата за следваща среща или разговор с трудов посредник.

Отговор ще получават и лицата, които нямат право на регистрация, с посочени причини за отказ, а при необходимост от допълнителна информация служители ще се свързват с лицето на телефонния номер, посочен в заявлението.

Телефон/ електронна поща или профил в ССЕВ ще се ползват и за последваща комуникация с бюрото по труда, поради което е важно те да са коректно попълнени.

Такси и срокове за издаване

Не се заплаща за услугата

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекции "Бюро по труда" (ДБТ) по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекции "Бюро по труда" (ДБТ) по настоящ адрес

Телефон:

Агенция по заетостта - 02/ 980 87 19

E-mail:

Последна актуализация: 15.05.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}