1168 Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица

Какво представлява услугата?

Регистрацията в дирекция "Бюро по труда" на търсещите работа лица се извършва след подаване на заявление-декларация за регистрация.

 

На основание на:

 • Закона за насърчаване на заетостта - чл. 18, ал. 1; чл. 18, ал. 2; чл. 18, ал. 3; чл. 18, ал. 4; чл. 18, ал. 5
 • Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 14, ал. 1; чл. 14, ал. 2; чл. 14, ал. 6; чл. 15, ал. 1; чл. 15, ал. 2

 

Регистрацията се извършва в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта дирекция "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес на търсещото работа лице.

В дирекции “Бюро по труда” като търсещо работа лице може да се регистрира, всеки навършил 16 годишна възраст:

 • български гражданин;
 • гражданин на страни-членки на Европейския съюз или на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария;
 • чужденец с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;
 • лице, на което е предоставено убежище или международна закрила;
 • лице, ползващо се с правата по чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците
 • лице, за което това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;
 • лице - гражданин на трети държави, което е член на семейство на български граждани или на граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • член на семейството на чужденец, получил разрешение за дългосрочно пребиваване;
 • притежател на синя карта на ЕС, останал без работа в рамките на три месеца или желаещ да смени работодателя си.

 

Вътрешен ход на административната услуга

 

Заявлението-декларация за регистрация с приложените документи се подава до директора на дирекция "Бюро по труда".

 

Регистрацията се извършва в момента на подаване на заявлението-декларация. В случай, че към момента на регистрация търсещото работа лице не разполага със всички съпътстващи документи, това не е основание за отказ на регистрация. В този случай ще трябва да се декларира последна месторабота, заемана длъжност и дата на освобождаване; притежавано образование и допълнителни знания умения и компетентности; наличие на процент намалена работоспособност. Документите могат да бъдат представени допълнително при посещение на дирекция "Бюро по труда" за изготвяне на индивидуален план за действие или за среща с трудов посредник.

 

Изготвеното от трудов посредник заявление се предоставя за проверка на съдържанието, след което се подписва от лицето. Декларацията за регистрация се попълва от търсещото работа лице в бюрото по труда. В зависимост от декларирания от лицето статус, търсещите работа лица имат право да ползват различни услуги, в съответствие с чл. 19, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта. С въвеждането на данни за търсещото работа лице в информационната система на Агенция по заетостта автоматично се генерира регистрационен номер.
На търсещите работа лица се издава регистрационна карта, в която се вписват препоръките от плана за действие и сроковете за тяхното изпълнение.


Важно е да се знае, че търсещите работа лица могат да бъдат регистрирани само в една дирекция "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес.

Важно е да се знае, че не се извършва регистрация когато търсещото работа лице, което

 • е с прекратена предходна регистрация, поради неизпълнение на задълженията към дирекцията "Бюро по труда" и не са изтекли 6 месеца от прекратяването;
 • е дисциплинарно уволнено от програма или мярка по Закона за насърчаване на заетостта и не са изтекли 12 месеца от уволнението.

При отказ за регистрация директорът на дирекция "Бюро по труда" издава решение, което се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Регистрацията се извършва лично въз основа на заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и представяне на:

 

 • документ за самоличност или документ за пребиваване;
 • документи за придобито образование и/или квалификация;
 • решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд;
 • писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства и/или други документи в случаите, когато са необходими и данните не могат да бъдат получени по служебен път.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази за да подпишете електронно формуляра.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване . Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като генерирате уникален номер на заявка, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към дирекция "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес на търсещото работа лице.

 

 

или

 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга:

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за регистрацията в дирекция "Бюро по труда" на търсещите работа лица

На гишето за административно обслужване

Подайте ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за регистрацията на търсещите работа лица по образец в Дирекция „Бюро по труда“ по постоянен или настоящ адрес .

Как ще получа резултата?

Регистрацията се извършва в момента на подаване на заявлението-декларация.

Такси и срокове за издаване

Не се заплаща за услугата

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекции "Бюро по труда" (ДБТ) по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекции "Бюро по труда" (ДБТ) по настоящ адрес

Телефон:

Агенция по заетостта - 02/ 980 87 19

E-mail:

Последна актуализация: 03.04.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}