834 Издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица

Какво представлява услугата?

Регистрацията на търсещите работа лица се прекратява, когато тези лица подадат заявление за прекратяване по свое желание или защото са започнали работа, за която са осигурени или подлежат на осигуряване, включително в друга държва в рамките на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.
Регистрацията на търсещите работа лица се прекратява и в случаите, когато не отговарят на нормативно определените изисквания или не изпълняват препоръките на трудовия посредник, както и действията и сроковете в плана за действие.

 

На основание на:

 

 • Административнопроцесуален кодекс - чл. 21, ал. 1
 • Закон за насърчаване на заетостта - чл. 20, ал. 3; чл. 20, ал. 4; чл. 21, ал. 1; чл. 21, ал. 2
 • Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 16, ал. 1; чл. 16, ал. 2

 

Регистрацията на търсещите работа лица се прекратява от датата на настъпване на съответното обстоятелство.

Решението за прекратяване на регистрация се издава по инициатива на компетентния орган (дирекция „Бюро по труда”) или на регистрираното, търсещото работа лице.

 

По инициатива на компетентния орган решение за прекратяване на регистрацията на търсещите работа лица по инициатива на бюрото по труда  се издава в следните случаи:

 • при неизпълнение на препоръките на трудовия посредник или действията и сроковете в плана за действие;
 • при неявяване на посочените дата и час в писмената покана от дирекция "Бюро по труда" или в срок три работни дни след тази дата;
 • при отказ на лицата да приемат предложената им подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни по този закон, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;
 • при прекратяване участието без уважителна причина от страна на лицата в курс за обучение на възрастни;
 • при неизпълнение изискванията на 3акона за насърчаване на заетостта за уведомяване в срок от 7 работни дни при промяна на декларираните при регистрацията обстоятелства;
 • при включване в програми и мерки за заетост и обучение, финансирани от Държавния бюджет, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;
 • при смърт на лицето.

 

По инициатива на търсещите работа лица решение за прекратяване на регистрацията на търсещите работа лица по тяхна инициатива се издава в следните случаи:

 • при подаване на заявление-декларация по свое желание;
 • при започване на работа, за която лицата са осигурени или подлежат на осигуряване по реда на чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване или въз основа на заетост са подчинени на законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или получават професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване или пенсия за старост в друга държава.

 

Регистрацията на търсещите работа лица се прекратява от датата на настъпване на съответното обстоятелство.

Решението се издава в срок 14 календарни дни от датата на постъпване на заявлението-декларация от лицето или датата на възникване на основание, налагащо прекратяване на регистрацията.

За издаденото решение за прекратяване на регистрацията се съобщава на лицето в 3-дневен срок от датата на издаване.

Лицето се уведомява за съдържанието на решението, както и за реда и срока за неговото обжалване.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс, пред директора на дирекция “Регионална служба по заетостта”.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За издаване на решението в зависимост от предпоставките за това са необходими:

 • заявление-декларация, по установен образец, утвърден от Изпълнителния директор на Агенция по заетостта;
 • документ за назначаване на работа или писмена информация от Националната агенция за приходите/ Националния осигурителен институт или от работодателя за започване на работа;
 • удостоверение за промяна на постоянен и/или настоящ адрес;
 • смъртен акт;
 • насочващо писмо;
 • план за действие на търсещото работа лице;
 • разпореждане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране от Националния осигурителен институт.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към дирекция "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес на търсещото работа лице.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга:​

Заявление - декларация за промяна в обстоятелствата

На гишето за административно обслужване

Подайте заявление-декларация за промяна в обстоятелствата по образец и съпътстващите документи ​в Дирекция „Бюро по труда“ по настоящ или постоянен адрес.

Как ще получа резултата?

За издаденото решение за прекратяване на регистрацията се съобщава на лицето в 3-дневен срок от датата на издаване.

Лицето се уведомява за съдържанието на решението, както и за реда и срока за неговото обжалване.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс, пред директора на дирекция “Регионална служба по заетостта”.

Такси и срокове за издаване

Такси:

 
Не се заплаща за услугата

 

Срокове:

 

Заявлението-декларация за прекратяване на регистрацията се подават до директора на дирекция "Бюро по труда" (в случаите на прекратяване на регистрацията по инициатива на лицето) в срок от 7 работни дни срок от настъпването на промяната в декларираните обстоятелства.

Решението се издава в срок 14 календарни дни от датата на постъпване на заявлението-декларация от лицето или датата на възникване на основание, налагащо прекратяване на регистрацията.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Директора на дирекция "Бюро по труда"

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция "Бюро по труда"

Телефон:

Агенция по заетостта - 02/ 980 87 19

E-mail:

Последна актуализация: 31.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}